ترکيب فنون و روش‌هاى مطالعه

خواندن يک فعاليت پيچيده است و هيچ روشى به ‌تنهائى نمى‌تواند پاسخ‌گوى همهٔ موقعيت‌ها باشد. همهٔ انواع مطالعه نيازمند به ترکيبى از فنون و روش‌هاى مطالعه هستند. در مباحث پيشين روش‌هاى مطالعه يک به يک مورد بررسى قرار گرفتند. ولى در موقعيت‌هاى واقعي، براى مقابله با طبيعت مختلف مواد -دشواري، محتوا و سبک- بايد شيوهٔ مناسب مطالعه را از طريق انتخاب و ترکيب فنون و روش‌هاى مختلف خواندن برگزيد.


براى انتخاب بهترين ترکيب روش‌ها و فنون مطالعه، ابتدا به‌طور صريح منظور خود را از خواندن و همچنين نوع مطلب مورد مطالعه را مشخص کنيد. بعد تعيين کنيد که کدام فنون و روش‌ها به بهترين وجهى منظور شما را تأمين مى‌کنند. زمانى‌ که انجام اين کار لازم دارد در مقايسه با پيشرفتى که بعداً در سرعت و دقت مطالعه براى شما ايجاد مى‌کند ناچيز است.


طرح زير فنون اساسى هر يک از روش‌هاى خواندن را نشان مى‌دهد. اين طرح همچنين شامل فنونى است که شما مى‌توانيد در کاربرد روش مورد نظر به‌طور اختيارى مورد استفاده قرار دهيد.

جدول ترکيب و روش‌ها و فنون مطالعه

روش‌هاى خواندن فنون مربوط به روش‌ها
مقصود سازمان دادن مقدماتي تخمين زدن سازمان و دشوارى مطلب ديدزني عبارت‌خواني ساختمان
خواندن اجمالي فنون اساسى فنون اساسى فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري
تند خواندن فنون اساسى فنون اختياري فنون اساسى
عبارت‌خوانى فنون اختياري فنون اساسى فنون اختياري
دقيق‌خواني فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري فنون اساسى فنون اساسى
خواندن تجسسي فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري
خواندن انتقادي فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري فنون اساسى
خواندن براى درک زيبايى و جنبه‌هاى هنرى فنون اختياري فنون اختياري فنون اساسى


روش‌هاى خواندن فنون مربوط به روش‌ها
علامت‌گذارى و حاشيه‌نويسي خلاصه‌برداري سؤال کردن استنباط کردن تجسم کردن ربط دادن ارزشيابى کردن
خواندن اجمالي فنون اختياري فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري
تند خواندن فنون اختياري فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري
عبارت‌خوانى فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري
دقيق‌خواني فنون اساسى فنون اساسى فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري
خواندن تجسسي فنون اختياري فنون اختياري فنون اساسى فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري فنون اختياري
خواندن انتقادي فنون اختياري فنون اساسى فنون اساسى فنون اساسى فنون اختياري فنون اساسى فنون اساسى
خواندن براى درک زيبايى و جنبه‌هاى هنرى فنون اختياري فنون اساسى فنون اساسى فنون اساسى فنون اساسى فنون اساسى

بسط يادگيرى مهارت

اگر چه روش‌ها و فنون خواندن که در اين بحث معرفى شده‌اند مهارت خواندن را مورد تأکيد قرار داده‌اند، تمامى اصول اساسى اين مهارت‌هاى خواندن را مى‌توان در مورد ساير مهارت‌هاى يادگيرى و ارتباط بسط داد. اين مهارت‌ها عبارتند از: گوش دادن، تصميم‌گيرى منطقي، تفکر آفريننده، نوشتن، و صحبت کردن.


مثلاً فنون خلاصه‌بردارى و سازمان دادن مطالب را مستقيماً مى‌توان در مهارت‌هاى گوش دادن، نوشتن، و صحبت کردن به‌کار برد. خواندن تجسسى و انتقادى را مى‌توان در مورد تصميم‌گيرى‌هاى منطقى مورد استفاده قرار داد. فنون خواندن براى درک زيبائى و جنبه‌هاى هنرى و روش تجسسى رابطهٔ نزديکى با جريان‌هاى تفکر آفريننده دارند.