تندخواندن مطالب در بسيارى از موارد خيلى مفيد است، ولى تندخواني به‌ تنهائى کافى نيست. سرعت خواندن شما، بنا به دشوارى و سهولت مطالب خواندنى و هم‌چنين نسبت به هدفى که از مطالعه داريد، بايد فرق کند. براى مثال، اگر با همان سرعتى که يک داستان ساده را مى‌خوانيد به مطالعهٔ مطالب دشوارتر، مثل يک کتاب شعر يا يک کتاب فلسفه بپردازيد، به‌نسبت زمانى که در مطالعه ذخيره مى‌کنيد درک مطالب را از دست مى‌دهيد. تند خواندن به‌عنوان تنها روش خواندن نه کافى است و نه منطقي.


يکى از هدف‌هاى ايجاد اين مهارت در خواننده است که بتواند براى مطالب مختلف سرعت‌هاى متناسب با آنها را به‌کار برد، و به‌‌جاى کاربرد يک روش واحد در مطالعهٔ خود انعطاف نشان دهد در بعضى از روش‌هاى خيلى سريع، خواننده خواهد توانست تا ۴۰،۰۰۰ کلمه در ساعت بخواند، ولى وقتى درک کامل مطالب موردنظر باشد کاربرد فنون ديگرى پيشنهاد شده است.