علوم طبيعى

کاربرد سه روش مطالعه در علوم طبيعى

علوم طبيعي تعدادى اصطلاح و موضوع کاربردهاى روش مطالعهٔ تجسسي
هدف
بررسى منظم قوانينى که حاکم بر دنياى طبيعى هستند (هم قوانين عينى و هم قوانين انتزاعي.) نمونه‌اى از اصطلاحات و مفاهيم توصيفى که مفاد هر يک از موضوع‌ها را دربر مى‌گيرند و بر اساس آنها نمونه‌هائى از تجسس را مى‌توان انجام داد.
روش‌هاى تجسسى عميق روابط بين اجزاء داخلى يک رشتهٔ علمى و روابط بين رشته‌هاى علمى مختلف را بررسى مى‌کنند. سه نمونه سؤالى که در زير مى‌آيند از سه مأخذ مختلف گرفته شده‌اند:
۱. از داخل خود رشتهٔ علمي
۲. از يک منبع مشخص خارج از آن رشتهٔ علمي
۳. از يک منبع نامشخص. سعى کنيد يک يا چند مأخذ احتمالى براى سؤال شماره (۳) پيدا کنيد.
ستاره‌شناسي
مطالعهٔ اجرام آسمانى و بررسى اندازه، حرکت، و ساختمان آنها.
۱. مکانيک آسماني.
۲. ستاره‌هاى دنباله‌دار و شهاب‌ها.
۳. کيهان‌شناسي: مطالعهٔ تکامل کيهان.
۴. جاذبه.
۵. ماده بين ستارگان.
۶. طبيعت نور.
۱. فاصلهٔ ماه تا سيارهٔ مريخ چه‌قدر است؟ (ستاره‌شناسي)
۲. نظر دانشمندان را دربارهٔ پيدايش کيهان با آنچه در کتاب‌هاى دينى آمده است مقايسه کنيد. (مذهب)
۳. چه سياره‌اى را بيشتر دوست داريد از نزديک ببينيد؟ چرا؟
زيست‌شناسي
مطالعهٔ موجودات زنده از نقطه‌نظر رشد و تکامل.
۱. روش تاريخي: کشفيات بزرگ گذشته در رابطه با دانش جديد ما.
۲. روش نظري: مطالعهٔ ساخت‌هاى اتمى و مولکولي.
۳. روش مطالعهٔ نمونه‌اي: از طريق بررسى يک مسئله يک اصل بيان کنيد.
۴. بوم‌شناسي.
۵. تکامل.
۶. وراثت.
۱. شش نمونه رفتار ناآموخته ذکر کنيد که هر يک حداقل شامل يکى از موارد زير باشد:
گرايش، بازتاب، غريزه. (زيست‌شناسي)
۲. کدام مواد شيميايى موجودات زنده را تشکيل مى‌دهند؟ (شيمي)
۳. فکر مى‌کنيد که تئورى تکامل داروين را بايد قبل از اينکه کودکان با کتاب مقدس آشنا شوند آموخت يا بعد از آن؟ چرا؟
شيمي
مطالعهٔ ترکيب، ساخت، و خاصه‌هاى مواد (گازها، جامدات، مايعات، و غيره) و تغييراتى که در آنها حاصل مى‌شود.
۱. تعامل بين اتم‌ها در ايجاد ساخت‌هاى مولکولى ويژه.
۲. نظريهٔ حرکت ذرات کوچک گازها.
۳. الگوهاى ساخت.
۴. جدول وزن‌ها و اندازه‌ها.
۱. والانس چيست؟ (شيمي)
۲. اين سؤال و جواب را مورد بحث قرار دهيد:
سؤال: چرا او را دوست داري؟
جواب: فقط شيمي، فکر مى‌کنم. (روانشناسي)
۳. شباهت‌ها و تفاوت‌هاى بين تعاريفى را که يک قاضى و يک استاد شيمى از اصطلاح راديکال به‌دست مى‌دهند بيان کنيد.
زمين‌شناسى
مطالعهٔ تاريخ زمين و عمر آن بر اساس آثار موجود بر روى سنگ‌ها و صخره‌ها.
۱. مقايسه‌هاى منطقه‌اي.
۲. روش پويا: تشکيل صخره‌ها و آتشفشان‌ها.
۳. روش اقتصادي: منابع معدنى و فلزات.
۴. ژئوفيزيک: حرکت و سن زمين، ميدان‌هاى الکتريکى و مغناطيسى زمين.
۵. تاريخي: سنين زمين.
۶. ديرين‌شناسي: گياهان و حيوانات.
۷. فيزيوگرافي: بادها، رودخانه‌ها، يخچال‌ها.
۱. خط‌الرأس يک کوه چيست؟ (زمين‌شناسي)
۲. يک روز از زندگى يک موجود عصر حجر را توصيف کنيد. تکيه کنيد بر روى واکنش‌هاى وى نسبت به محيط. (مردم‌شناسي)
۳. فرض کنيد که مى‌خواهيد يک شرکت تجارى ابتکارى مربوط به سنگ‌ها را تأسيس کنيد. چرا فکر مى‌کنيد که در اين کار موفق خواهيد شد؟ خريداران شما چه کسانى خواهند بود؟ چگونه حرفهٔ خود را برپا خواهيد کرد؟
رياضيات
مطالعهٔ نمادهاى منطقاً ثابت (که به‌عنوان زبان علم به‌کار مى‌روند) و از يک مجموعه اصول انتزاعى مشتق مى‌شوند.
۱. جبر.
۲. رياضى کاربردي.
۳. حساب.
۴. هندسه.
۵. منطق.
۶. توپولوژى (مکان‌شناسي): مطالعهٔ سطح‌ها.
۷. مثلثات.
۱. ارزش مطلق چيست؟ (رياضيات)
۲. کاربرد پرانتز را در رياضيات و ادبيات با هم مقايسه کنيد. (ادبيات)
۳. رابطهٔ بين رياضيات و واقعيت چيست؟
فيزيک
مطالعهٔ رابطه بين ماده و انرژى به‌عنوان پايه‌هاى ساختى طبيعت.
۱. نظريهٔ الکترومغناطيس.
۲. مکانيک کوانتوم.
۳. نظريهٔ نسبيت.
۴. حالت جامد.
۵. ترموديناميک.
۱. انرژي را تعريف کنيد. (فيزيک)
۲. تفاوت بين يک صوت موسيقى و سر و صدا چيست؟ (موسيقي)
۳. هرچه بالا برود بايد پايين بيايد معنى فيزيکى اين جمله را مورد بحث قرار دهيد. معنى اين جمله را مورد بحث قرار دهيد. معنى اين جمله از نظر اعتياد به هروئين چيست؟