علوم اجتماعى

کاربرد سه روش مطالعه در علوم اجتماعى

علوم اجتماعى تعدادى اصطلاح و موضوع کاربردهاى روش مطالعهٔ تجسسى
هدف
مطالعهٔ انسان در يک بافت اجتماعى به طريقى مستقل و منظم؛ توصيف پديده‌هاى اجتماعى و وضع نظريه دربارهٔ اهميت آنها. نمونه‌اى از اصلاحات و مفاهيم توصيفى که مفاد هر يک از موضوع‌ها را دربر مى‌گيرند و بر اساس آنها نمونه‌هائى از تجسس را مى‌توان انجام داد. روش‌هاى تجسسى عميق روابط بين اجزاء داخلى يک رشتهٔ علمى و روابط بين رشته‌هاى مختلف را بررسى مى‌کنند. سه نمونه سؤالى که در زير مى‌آيند از سه مأخذ مختلف گرفته شده‌اند:
۱. از داخل خود رشتهٔ علمي
۲. از يک مأخذ مشخص خارج از آن رشتهٔ علمي
۳. از يک مأخذ نامشخص. سعى کنيد يک مأخذ احتمالى براى سؤال شماره (۳) پيدا کنيد.
مردم‌شناسي
مطالعهٔ بين فرهنگى گروه‌هاى اجتماعى فاقد تاريخ مکتوب؛ مخصوصاً مطالعهٔ پديده‌هاى فرهنگى آنان، مثل زبان، ابزار کار، قوانين، خلق و خو، مذهب.
۱. خصوصيات رسمي: تکامل، وراثت، مطالعهٔ نژاد.
۲. خصوصيات فرهنگي: ابزار کار، مذهب، نظام‌هاى خويشاوندي، ساخت اجتماعي، مسائل تغييرات فرهنگي.
۱. مصنوعات دربارهٔ يک فرهنگ چه چيزى به ما مى‌گويند؟ نام سه مصنوع مردم جزيرهٔ ساموان را نام ببريد. (مردم‌شناسي)
۲. مراحل تکامل ويولون را مشخص کنيد. (موسيقي)
۳. کار مارگارت ميد چگونه خود پندارى زن امروزى آمريکا را تحت تأثير قرار داده است؟
اقتصاد
مطالعهٔ منابع و توزيع زمين، کار و سرمايه، و رابطهٔ آنها با نيازهاى جسمانى و خواسته‌هاى انسان.
۱. اقتصاد کلان: واگذارى کار به تمامى افراد و ابقاء سطح بالائى از رشد اقتصادي.
۲. اقتصاد خرد: تخصيص درست کالاهاى کمياب بر طبق نيازهاى موجود.
۱. نظام سرمايه‌دارى را توصيف کنيد. (اقتصاد)
۲. چگونه نظام طبقه نفس فرد را تحت تأثير قرار مى‌دهد؟ (روانشناسي)
۳. نتايج تبديل نظام اقتصادى سرمايه‌دارى آمريکا به نظام اقتصادى سوسياليستى چيست؟
تاريخ
مطالعهٔ اتفاقاتى که در گذشتهٔ انسان رخ داده‌اند، از طريق جمع‌آوري، سازمان دادن، و تفسير اطلاعات واقعى که در طول تاريخ به‌دست آمده‌اند.
۱. توصيفي: ثبت وقايع انسانى بدون کوشش آشکار براى تفسير کردن آنها.
۲. تحليلي: کوشش براى کشف الگو و معنى وقايع گذشته.
۳. تطبيقي: مطالعهٔ هم‌زمان دو يا چند دوره يا واقعهٔ تاريخى براى درک بيشتر.
۴. جبري: تاريخ نوشته شده به‌عنوان نتايج اجتناب‌ناپذير اقتصادي، جغرافيائى و روانى و تأثيرات مشابه ديگر.
۵. موضوعي: ثبت وقايع تازه يا گذشته که به وقايع امروز شباهت دارند.
۶. جهاني: مطالعهٔ صعود و سقوط کل تمدن بشري.
۱. علل جنگ جهانى اول چه بودند؟ (تاريخ)
۲. علل شورش ايرلند را در کارهاى برندان بيهان بررسى کنيد. (ادبيات)
۳. نمايشنامهٔ در انتظار گودو اثر ساموئل بکت به‌نظر تماشاچيان يونان قديم چگونه خواهد آمد؟
علوم سياسى
مطالعهٔ ساخت، جريان، دامنه، مقصود، و پايه‌هاى اخلاقى سازمان‌هاى سياسى (ملت‌ها، حکومت‌ها، اتحاديه‌ها، و غيره)، و نيروهاى سياسي.
۱. تئورى سياسي: وسايل و هدف اعمال سياسي. الف- فلسفه‌هاى کلاسيک: اجتماع سياسى به‌عنوان اظهار طبيعت و نيازهاى انسان. ب- فلسفه‌هاى سياسى معاصر: افزايش تخصص‌ها با تکيه بر روش‌شناسي.
۲. مؤسسه‌ها و جريان‌هاى سياسى آمريکا: مديريت عمومي، نظام قانوني، و حزب‌هاى سياسي.
۳. حکومت تطبيقي.
۴. روابط بين‌المللى و سياست خارجي.
۱. تفاوت‌هاى نظام کمونيستى لنين و استالين را شرح دهيد. (علوم سياسي)
۲. گفتگوئى بين لنين و استالين بنويسيد. (نمايشنامه)
۳. ايالات‌متحد يک ملت است. شهر نيويورک نيست. چرا؟
روانشناسي
مطالعهٔ منظم رفتار انسان با توجه به حيات ذهنى و تأثيرات محيط.
۱. کارکردگرايي: رفتار به‌عنوان وسيلهٔ سازش با محيط و مطالعهٔ رابطهٔ آن با تغيير محيط.
۲. مکتب گشتالت: توانائى انسان براى درک کل که از مجموع اجزاء تشکيل دهندهٔ آن بيشتر است.
۳. مکتب روانکاوي: پرده‌بردارى از انگيزش ناآگاه از طريق روش‌هاى خاص تحليل.
۴. رفتارگرائي: رفتار عينى قابل مشاهده به‌عنوان پاسخ به محيط تنها اساس درست تحقيقات روانشناسى است.
۱. روش‌هاى درمانى فرويد و رفتارگرايان را با هم مقايسه کنيد و موارد مشابه و اختلاف آنها را بگوئيد. (روانشناسي)
۲. فرهنگ بورژوازى اروپا دربارهٔ تئورى فرويد در مورد زنان چه نظرى دارد؟ (تاريخ)
۳. فرويد يک فرد ارتجاعى بود يا انقلابي؟ نظر خود را با دليل بنويسيد.
جامعه‌شناسي
مطالعهٔ منظم تکامل، ساخت، و کنش گروه‌هاى انسانى به‌عنوان جريان‌هائى از روابط متقابل يا الگوهاى منظم رفتار جمعي.
۱. اجتماعى شدن: تغيير يافتن از يک موجود بدون انضباط به يک عنصر منضبط جامعه.
۲. ساخت گروهى و نظريه نقش اجتماعي.
۳. رده‌بندي: پايگاه، رتبه، و طبقهٔ اجتماعي.
۴. فرهنگ: مطالعهٔ انواع رفتارهاى آموخته شده.
۵. نظريه‌هاى تغيير اجتماعي.
۶. شهرنشيني.
۷. الگوهاى نهضت‌هاى اجتماعي.
۱. کلمه هنجار را تعريف کنيد. (جامعه‌شناسي)
۲. فرهنگ جديد جوانان را آن‌طور که در فيلم ووداستاک نشان داده شده است مشخص کنيد. (سينما)
۳. در اثر تولستوي: جنگ و صلح انسان به‌عنوان يک حيوان اجتماعى چگونه تصوير شده است؟