براى طبقه‌بندى و تعريف کردن فرآيندهاى متنوع خواندن و مطالعه کردن راه‌هاى زياد وجود دارند. هفت روش مطالعه و فنون مربوط به آنها تنها يکى از اين راه‌ها است.


فرآيندهاى خواندن و مطالعه کردن را مى‌توان بر طبق عوامل زيادى طبقه‌بندى کرد، مثلاً: سرعت مطالعه، سطوح مختلف درک، هدف‌هاى مختلف خواننده، زمان مطالعه، و غيره. هر ديدگاهى براى خود ارزشى دارد، ولى هيچ‌يک به ‌خودى خود کامل نيست.


طرح‌هائى که در زير مى‌آيند چند طريق مختلف دسته کردن، يا فکر کردن دربارهٔ روش‌ها و فنون خواندن را نشان مى‌دهند. چهار خصوصيت مهم خواندن خوب به‌شرح زير است:

طرح‌هاى بالا اين چهار خصوصيت را نشان مى‌دهند. در اين طرح‌ها فنونى که به هر يک از اين خصوصيت‌ها بيشترين کمک را مى‌کنند نيز مشخص شده‌اند. مشاهده خواهيد کرد که تعدادى از روش‌ها و فنون خواندن تحت اين چهار طبقه آمده‌اند. اين امر نشان‌دهندهٔ رابطهٔ نزديک بين فنون مختلف است، که حاکى از اين است که مقصودها و موارد استفادهٔ آنها باهم اشتراک دارند.

انعطاف در سرعت

درک و نگهدارى مطالب در حافظه