راه ديگر افزايش واژگان حفظ کردن کلمات تازه از يک فهرست لغات است. ولى چون لغات يک فهرست با همديگر رابطهٔ چندانى ندارند، اين طريق يادگيرى مشکل‌ترين و کم فايده‌ترين روش يادگيرى واژگان است. با اين وصف، حفظ کردن فهرستى از لغات گاهى الزامى است. غالب دانش‌آموزان و دانشجويان لازم دارند مقدارى کلمه را حفظ کنند، و بيشتر تست‌هاى لغت کلماتى را دربر مى‌گيرند که غالباً بيشتر شامل کلمات غير فعال يادگيرنده هستند. تست‌هاى لغت عمداً طورى تنظيم مى‌شوند که روش امتحان شونده را در مورد تفاوت‌هاى کلمات، خصوصاً کلمات شبيه به هم، مورد ارزش‌يابى قرار دهند. در پاره‌اى موارد تست‌ها حاوى کلماتى هستند که در متون خواندنى کمتر ديده مى‌شوند.


مهم‌ترين فايدهٔ حفظ کردن فهرست لغات آماده شدن براى گذراندن تست‌هاى لغت است. براى ياد گرفتن اين گونه لغات متوجه نکات زير باشيد:


۱. کلمات را طورى دسته‌بندى کنيد که براى شما معنى‌دار شوند.


۲. سعى کنيد کلمات را تا حد امکان مورد استفاده قرار دهيد.


تعداد زيادى فهرست لغات موجود هستند. يک فهرست ۱۰۰۰ کلمه‌اى که هر دانشجويى بايد آن را بداند. به اين فهرست نگاه کنيد و بينيد که اکثر آنها را مى‌دانيد يا نه. اگر خيلى از آنها براى شما ناآشنا هستند، احتياج به يادگيرى لغات تازه داريد. مؤثرترين راه گسترش دامنهٔ لغات اين است که با افزايش ميزان مطالعهٔ دقيق به آموزش واژگان تازه اقدام کنيد. راه ديگر اين است که فهرست لغات را به‌عنوان منبعى براى کشف لغات تازه مورد استفاده قرار دهيد.(البته اين نکات و فهرست لغات داده شده در پايان فهرست ۱۰۰۰ کلمه‌اى مستقيماً به دانشجويان و خوانندگان انگليسى زبان مربوط مى‌شوند؛ با اين حال، از آنجايى که اصول زيربناى يادگيرى در هر دو زيان يکى است، خوانندهٔ فارسى زبان نيز مى‌تواند از آنها سود ببرد .)