زبان خارجى

به هنگام يادگيرى يک زبان خارجي، سعى کنيد معنى لغات را با استفاده از متن و تجزيهٔ لغات ياد بگيريد تا عادت کنيد به آن زبان فکر کنيد، و کلمات را به‌صورت انفرادى به زبان مادرى ترجمه نکنيد. وقتى که فهرستى از لغات را حفظ مى‌کنيد، آن را به گروه‌هاى کوچک‌تر تقسيم کنيد، و به عوض ياد گرفتن فهرست کلي، گروه‌هاى کوچک‌تر را يکى بعد از ديگرى ياد بگيريد. اين گروه‌بندى را مى‌توانيد بر اساس معانى مشترک کلمات، کوتاهى و بلندى کلمات، يا حروف الفباء انجام دهيد. دسته‌بندى کلمات آسان‌تر و مفيدتر از يادگيرى يک فهرست طولانى است.


به هنگام يادگيرى يک کلمهٔ تازه، به عوض ترجمهٔ آن به زبان مادري، سعى کنيد تصويرى از آن را در ذهن مجسّم کنيد.از طرح‌هاى ساده براى مقايسه و يادگيرى اَشکال مختلف يک کلمه استفاده کنيد. کتاب درسى شما شامل بسيارى از اين گونه طرح‌ها است، اما خودتان مى‌توانيد طرح‌هاى ديگرى نيز به آنها بيفزاييد.

جدول زبان خارجى

ما هستيم We are من هستم  I am
شما هستيد You are تو هستى  You are
آنها هستند They are او هست
      {He
She}     is
    {It


راه ديگر اين است که کلمات را در جملات بر روى کاغذ يا يک کارت بنويسيد و معنى آن را در پشت صفحه قرار دهيد.

علوم

لازمهٔ خواندن مطالب فنى در يک رشتهٔ علمى اين است که با کلمات خيلى تخصصى آن علم آشنا شويد. فهرستى از لغات جديدى که مى‌خوانيد تهيه کنيد و معنى آنها را ياد بگيريد، تا در خواندن مطالب ديگر با اين کلمات آشنايى داشته باشيد. مى‌توانيد روش استفاده از کارت را که در بالا براى يادگيرى لغات زبان خارجى به آن اشاره شد مورد استفاده قرار دهيد.

علوم اجتماعى و هنر

در علوم اجتماعى و هنر کلمات معمولاً با معانى اختصاصى متفاوت با موارد استفادهٔ معمولى آنها به‌کار مى‌روند. براى جلوگيرى از اشتباه، دانشجو بايد معانى دقيق اصطلاحات را ياد بگيرد.


کليد افزايش واژگان فعال و غير فعال اين است که لغات جديد را به تجربيات حال يا گذشتهٔ خود ربط دهيد و آنها را در گفتار و نوشتار تا حد امکان به‌کار ببريد.


با افزايش تدريجى واژگان خود به جايى خواهيد رسيد که کلمات ناآشنا به حداقل خواهند رسيد. افزايش واژگان داراى نتايج زير است: حواس‌پرتى کمتر به هنگام خواندن، دقت بيشتر در بيان مطالب، افزايش لذت مطالعه، و اعتماد بيشتر در اثر تسلط بر زبان.