ياد گرفتن لغات تازه و افزايش واژگان در دبيرستان خاتمه نمى‌يابد. ياد گرفتن لغات تازه يک جريان مداوم است که در دانشکده و سطوح تحصيلى بالاتر از ليسانس نيز ادامه دارد، و يکى از عوامل مهم موفقيت در تحصيلات به شمار مى‌آيد.


دو نوع واژگان وجود دارند: واژگان فعال و واژگان غير فعال. واژگان فعال از واژه‌هائى تشکيل مى‌شود که در صحبت کردن به‌کار مى‌رود و به آن واژگان گفتارى مى‌گويند. واژگان غير فعال مشتمل بر واژه‌هائى است که در صحبت کردن به‌‌کار نمى‌رود ولى در موقع خواندن و شنيدن معنى آنها را مى‌فهميم.


افزايش واژگان فعال و غير فعال هر دو نياز به يادگيرى کلمات تازه و کاربرد کلمات کهنه در موارد دقيق‌تر دارد.