دوباره خواندن مطالب نوعى بازگشت به‌حساب مى‌آيد. در بسيارى موارد لازم مى‌آيد که براى فهم کامل مطالب آنها را دوباره بخوانيد؛ ولي، اين کار گاهى هم به‌صورت يک عادت غير ضرورى در مى‌آيد. اگر متوجه مى‌شويد که به هنگام مطالعه چشمان شما به‌ عقب مى‌جهند تا مطالب را دوباره بخوانيد عادت دوباره‌خوانى غيرضرورى را کسب کرده‌ايد.


همين‌ که متوجه مانع شديد، برطرف کردن آن نسبتاً آسان است. براى اين منظور، تمرين حرکت چشم را انجام دهيد. هم‌چنين پيش از خواندن هر مطلبى چشم خود را به‌طور سريع از آخرين قسمت سمت چپ به آخرين قسمت سمت راست خطوط (در مورد مطالب فارسى از راست به چپ) حرکت دهيد و نگران درک مطالب نباشيد. هم‌چنين تمرين‌هاى مربوط به ريتم‌هاى مختلف را انجام دهيد، تا عادت بازگشت در خواندن را ترک کنيد.


کار ديگرى که مى‌توانيد براى کاهش ميزان بازگشت در خواندن بکنيد استفاده از يک وسيلهٔ راهنما است. براى اين منظور کاربرد يک وسيلهٔ مجهز فنى لازم نيست. يک صفحه سفيد کاغذ را از بالا به پائين صفحهٔ کتاب حرکت دهيد و به‌ سرعت خطوطى را که مى‌خوانيد با اين صفحه کاغذ بپوشانيد. سرعت حرکت اين کاغذ بايد آن‌قدر زياد باشد که شما فرصت درک کامل مطالب را پيدا نکنيد، و تنها يک تصور کلى از مطالب کسب کنيد. البته سرعت خواندن را مى‌توانيد بر طبق سهولت و دشوارى مطالب تغيير دهيد.