بسيارى از خوانندگان فکر مى‌کنند که حتماً بايد مطالب را با کندى بخوانند در غير اين‌ صورت ممکن است مطالب مهم را ياد نگيرند. اين يکى از موانع بزرگ خواندن سريع است.


براى غلبه بر اين موانع به‌ نکات زير توجه کنيد.


- هدف خود را مشخص کنيد:

واقعاً لازم است که تمام جزئيات مطلبى را که مى‌خوانيد ياد بگيريد؟ شايد کافى باشد که تنها نکات اصلى را بياموزيد. در اين‌ صورت روش‌هاى تندخواني، چون روش خواندن اجمالى و ديدزدن، از خواندن جزء به جزء مطالب براى شما بيشتر مقرون به‌ صرفه است. در عين حال، اگر واقعاً لازم است که جزء به جزء مطالب را بخوانيد، روش کندترى را به‌کار بريد.


- در مطالعات خود روش‌هاى متنوعى را به‌کار بريد:

خواندن با يک سرعت معين ممکن است باعث ايجاد خستگى بشود. در اين مورد به‌ بخش سرعت مطلوب مطالعه مراجعه کنيد.


- روش تند خواندن يا ديدزنى را تمرين کنيد:

بعد از تمرين‌هاى زياد، از اينکه با يک سرعت خيلى زياد در مطالعه چه مقدار مطلب مى‌آموزيد، تعجب خواهيد کرد. دست يافتن به اين واقعيت به شما اطمينان خواهد داد که در سريع خواندن، آن‌طور هم که تصور مى‌کنيد، چيز زيادى را از دست نخواهيد داد.


- پيش از مطالعهٔ کامل، مطالب را مرور کنيد:

به‌ جاى خواندن تمامى مطالب در اولين بار، بهتر است که ابتدا براى آشنائى با مطالب و کسب تز اصلى و نکات مهم کتاب را به‌صورت اجمالى بررسى کنيد، و بعد به خواندن جزئيات بپردازيد. بعد از کسب ساختمان اصلى کتاب، مى‌توانيد با سرعت و اعتماد بيشتر کتاب را بخوانيد زيرا در اين‌صورت، جزئيات راحت‌تر در قالب ساختمان اصلى کتاب به ياد سپرده مى‌شوند.