ارزيابى نقش حساسى در فرآيند انتخاب بازى مى‌کند و اساساً مستلزم پاسخ به اين سؤال است که: آيا اين منبع ارزش خريد براى اين مرکز را دارد؟ شايد به‌نظر تازه‌واردان چنين برسد که افراد با تجربه قادر هستند بدون تلاش زياد، قضاوت‌هاى غريزى بکنند؛ در حقيقت چنين سنجش‌هائى بر مجموعه‌اى از معيارهاى مطلق که مستلزم ارزيابى محتوا، ربط، سودمندى و هزينهٔ منبع خواهد بود استوار است. تهيهٔ فهرستى از معيارهاى اصلى به‌عنوان خلاصه‌اى از مطالب عمده، مفيد مى‌باشد و به تضمين اين مطلب که تصميمات متخذه در حد امکان هدفمند باشند، کمک مى‌کند. در اولين فوران اشتياق براى يک پايگاه اطلاعات جديد، مثلاً فراموش کردن اين توجه به راه‌هاى احتمالاً بهتر ديگر، ابداًًًً بعيد نيست. البته تمامى معيارها براى هر منبع مناسب نيستند؛ مثلاً با آنکه در يک خلاصهٔ داده‌هاى مهندسي، به‌درستى تأکيد زيادى بر اعتبار و دقت اطلاعات مى‌شود، تصميم به خريد يک ديسک نورى حاوى گزارش‌هاى خبرى بازار ممکن است فقط با دامنه و روزآمدى پايگاه اطلاعاتى در ارتباط باشد. به خاطر آوردن ضرب‌المثل قديمى دو فکر بهتر از يکى است در ارتباط با انتخاب منابع خالى از فايده نيست. گفتگو با يک همکار دربارهٔ تصميم اتخاذ شده، يکى از بهترين راه‌هاى روشن کردن نقاط ضعف و قوت يک محصول است.