کتابخانه

- کتابخانهٔ دانشگاه لندن: آزمون دورکارى از ديدگاه کتابخانه

به‌عنوان بخشى از پروژه تبديل گذشته نگرانهٔ فهرست کتابخانهٔ متون اقتصادى گلد اسميت کتابخانهٔ دانشگاه لندن با نياز به ويرايش تعداد عظيمى از رکوردهاى فهرست در يک دورهٔ زمانى کوتاه روبرو بود، يعنى در زمانى که به دلايل گوناگون، فضاى کارى کارکنان نيز مورد نياز بود. در اين شرايط دورکارى انتخاب جالبى بود، اگرچه براى کتابخانه کار کاملاً تازه‌اى بود. نامزدى مناسب پيدا شد که داراى تجربه در فهرست‌نويسى و کتاب‌شناسى تاريخى بوده و تجهيزات رايانه‌اى لازم را نيز در خانهٔ خود داشت. يک قرارداد آزمايشى سه ماهه با هدف تدوين چارچوبى روشن براى طرفين تدوين شد. دورکار در آغاز قرارداد، به‌منظور مهارت‌آموزى و آشنائى کلي، دو روز را در کتابخانه مى‌گذراند، و بعد با هفته‌اى سه ساعت کار در کتابخانه ادامه مى‌داد. با اين کار، برگه‌ها برگشت داده و گردآورى مى‌شوند، به پرسش‌ها پاسخ داده مى‌شود، و براى حفظ تماس شخصى نيز مفيد است و در نتيجه دورکار در مجموعهٔ تيم مجرى پروژه به شمار مى‌آيد.


هزينه‌هاى لازم براى برقرارى اين ترتيبات:


- جعبه‌هاى حمل و نقل براى فهرست برگه‌ها


- دست‌نامه‌هاى راهنما


- دست‌نامه‌هاى فهرست‌نويسى و مستندات پشتيبان


- نوشت‌افزار اوليه


- زمان صرف شده توسط کارکنان کتابخانه براى مهارت‌آموزى فشرده

مزايا

- تقليل فشار وارده بر فضاى کارى کتابخانه و هزينه‌هاى ناشى از فراهم کردن.


- صرفه‌جوئى در هزينه‌هاى سربار براى هر کارمند.


- صرفه‌جوئى هزينه‌هاى فراهم آوردن تجهيزات رايانه‌اى.


- آزمودن برقرارى ارتباطات راه دور با سامانهٔ کتابخانه: مثلاً ما سرگرم کشفيات جالبى دربارهٔ زمان‌هاى پاسخ در زمان‌هاى مختلف هستيم.

معايب

فقدان ارتباطات آني، به‌خصوص در هنگام بروز مشکلات جدى در فهرست‌نويسي.

مشکلات بالقوه

- پوشش بيمه براى استفاده از تجهيزات رايانه‌اى براى مقاصد کارى: ما بر اين نظريم که اين مسؤوليت به عهدهٔ دورکار است.


- اطمينان از اين که از زمان صرف شدهٔ اتصال به سيستم، منحصراً براى ويرايش يا امور مربوط به کاربرد سيستم استفاده مى‌شود.


- امنيت برگه‌ها در هنگام حمل و نقل بين کتابخانه و منزل کارمند.


- توافق با دورکار دربارهٔ استفاده از اوقات ارزان قيمت مخابراتى در اتصال به سيستم کتابخانه.


- روشن نمودن چگونگى محاسبهٔ خروجى رکوردها: يعني، اگر تعداد رکوردها به ازاء هر ساعت براساس زمان صرف شده براى فهرست‌نويسى در منزل محاسبه گردد، مقدار آن از حالتى که محاسبه شامل زمان صرف شده در کتابخانه در هر هفته است، بيشتر مى‌شود. اين جنبه‌اى است که در حال حاضر سرگرم بررسى آن هستيم.

ارزيابى کلى

اين آزمايش، هم به لحاظ مالى و هم عملى براى کتابخانه سودمند بوده است. دورکار سهم بسزائى در حجم خروجى فهرست‌نويسى داشته و پيش‌بينى مى‌شودکه با افزايش تجربه، اين افزايش حجم ادامه خواهد داشت. کل ترتيبات بايد بر حد معينى از اعتماد بنا شود. بخت با ما بود که داوطلبى را يافتيم که تجهيزات موجود در منزل او (تقريباً) بلافاصله با سيستم ما سازگار شد. اگر قرار مى‌شد که تجهيزات را در اختيار دورکار قرار دهيم، آن قدرها هم به‌نفع کتابخانه نبود، اگرچه من تصور مى‌کنم در شرايطى چنين کارى لازم است.


- کتابخانهٔ دانشگاه لندن: آزمون دورکارى از منظر دورکار

من دورکار پروژه تبديل گذشته ‌نگرانهٔ فهرست کتابخانه متون اقتصادى گلد اسميت کتابخانهٔ دانشگاه لندن هستم. تمامى توضيحات به وضعيت من به‌عنوان دورکار اشاره مى‌کند و نه کتابخانه. کار شامل نظارت و مقابلهٔ ورودى‌هاى يک فهرست رايانه‌اى با فهرست برگه‌اى اصلى و ويرايش مدخل‌ها بود. من در حال حاضر داراى يک قرارداد سه ماهه با کتابخانهٔ دانشگاه هستم که براساس آن قبول نموده‌ام که حداقل ۱۳ ساعت و حداکثر ۱۵ ساعت در هفته کار کنم. سه ساعت از اين مدت را در محل کتابخانه به‌کار مشغول هستم، بقيه اوقات را با استفاده از رايانهٔ شخصى خود در خانه کار مى‌کنم. من از طريق فراهم‌آورنده خدمات اينترنتى (ISP-nternet Service Provider) خود (که در اين مورد شرکت نت ويرجين است)، با استفاده از نشانى دورشبکه‌اى (Telnet) که توسط کتابخانه تأمين شده، به فهرست رايانه‌اى دسترسى پيدا مى‌کنم.