اين راهنما يک معرفى اجمالى از جنبه‌هاى اساسى دورکارى بود و نشان داد که کتابداران و اطلاع‌رسانان مى‌توانند از دورکارى بهره ببرند. گرچه دورکارى شايد هميشه مناسب نباشد، اما در شرايطى معين خيلى کارآمد است، مثلاً در حفظ کارکنان ماهر، مؤثر است و موجب بهبود در بهره‌ورى مى‌شود. با کاستن از رفت و آمد به محل کار و با انعطاف‌پذيرى شخصى بيشتر، کيفيت زندگى افراد دورکار را تقويت مى‌کند. از ديدگاه منفي، بعضى از مديران، مديريت دورکارى را دشوار مى‌يابند، و برخى از دورکاران از انزوا رنج مى‌برند.


دورکارى موفق مستلزم مهارت‌هاى مديريتى خوب و آگاهى به موضوعات ملازم با آن است. اين موضوعات از جمله شناسائى مشاغل مناسب براى دورکارى و انتخاب افراد مناسب را شامل مى‌شوند. رهنمودها براى روشن کردن مسؤوليت‌هاى دورکاران و مديران آنها مفيد هستند و عموماً به مواردى از قبيل مالکيت تجهيزات و ترتيبات مربوط به تعمير آنها، پرداخت صورت‌حساب هزينه‌هاى گرمايش و مخابرات، بيمهٔ کار و تجهيزات، بهداشت و ايمنى و آموزش مى‌پردازند.


برقرارى ارتباط کارآمد، همراه با توانائى انتخاب فن‌آورى مناسب براى هر يک از انواع ارتباط، در موفقيت دورکارى نقش تعيين‌کننده دارند. آموزش بايد هم براى دورکاران و هم براى مديران آنها ارائه شود.


براى دورکارى در خانه، فضاى کافى براى کار و ذخيره لازم است. تمهيدات امنيتى هم براى محافظت از کار و هم تجهيزات بايد برقرار گردد. موضوعاتى که بايد در نظر گرفت، مقررات بهداشتى و ايمني، مجوز نقشه‌کشي، بيمه، مقررات حفاظت از داده‌ها را شامل مى‌شوند.


کارهائى براى دورکارى مناسب‌ هستند که داراى خروجى‌هاى تعريف شده قابل سنجش، داراى نياز کمى به ارتباطات رودررو، و داراى حداقل نيازهاى فيزيکى باشند. در محيط يک کتابخانه يا مرکز اطلاع‌رساني، کارهاى دورکارى نوعاً شامل گزارش‌نويسي، پژوهش، بازيابى درون‌خطى اطلاعات، و فهرست‌نويسى است.


اگر چه دورکارى هنوز در بين کتابداران چندان رايج نيست، اما بسيارى از کتابداران و اطلاع‌رسانان به‌عنوان مشاور اطلاعاتى مشغول به کار هستند. کتابخانه‌ها نيز براى ارائه اطلاعات به دورکاران در موقعيت خوبى قرار دارند.


با ايجاد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني، و اتخاذ روش‌هاى جديد براى کار متحرک و خدمات مبتنى بر فن‌آورى اطلاعات، کتابداران و اطلاع‌رسانان فرصت‌هائى براى بازنگرى خدمات و شيوه‌هاى کارى خود يافته‌اند تا ببينند کداميک از آنها را مى‌توان با استخدام دورکاران، چه به‌صورت کوتاه‌مدت يا دائمي، به بهترين نحو انجام داد. به بعضى از اين موضوعات هنوز انديشيده نشده است، اما آنچه تا اين تاريخ تجربه شده حاکى از وجود مجموعه‌اى از امکانات هيجان‌انگيز در پيش رو است.