کتابخانه کوچک است. براى پاسخ‌گوئى بهتر در چنين کتابخانه‌اي، کتاب‌دار بايد مجموعه را مثل کف دست خود بشناسد و تا آنجا که ممکن است کتاب‌هاى کتابخانه را بخواند. کتاب‌دار بايد به همهٔ سؤال‌هاى مراجعان پاسخ گويد. سؤال‌ها هميشه در زمينهٔ پيدا کردن يک کتاب يا يک مطلب نيست. مثلاً در يک کتابخانهٔ روستائى ممکن است براى رفع مشکلات خانوادگي، بيمارى فرزند، پر شدن چاه، مبارزه با آفات نباتى يا استفاده از کود شيميائى و بسيارى از مسائل روزمره که به کتاب ربطى نداشته باشد، به کتاب‌دار مراجعه شود.