کتابخانهٔ آموزشگاهى

کتابخانه آموزشگاهى براى ارائه خدمات مرجع به دانش‌آموزان و معلمان.

کتابخانهٔ اختصاصى

کتابخانهٔ اختصاصى براى ارائه خدمات مرجع به اعضاء سازمان‌ها و مؤسساتى که عموماً در چارچوب‌هاى قانونى به‌وجود مى‌آيد (بخشى از کتابخانه‌هاى اختصاصى در اختيار مؤسسات غير دولتى‌ هستند).

کتابخانهٔ امانى

کتابخانهٔ امانى براى ارائه خدمات مرجع به جامعه در خارج از کتابخانه.

کتابخانهٔ استانى

کتابخانه استانى يا ايالتى براى ارائه خدمات مرجع در محدودهٔ جغرافيائى و تقسيمات کشورى و سياسي.

کتابخانهٔ برنامه يا طرح

کتابخانهٔ برنامه يا طرح (رايانه‌اي) براى ارائه خدمات مرجع در زمينه‌ برنامه‌هاى رايانه‌اى آزمايش شده است.

کتابخانهٔ بيمارستانى

کتابخانهٔ بيمارستانى براى ارائه خدمات مرجع به پزشکان و کارمندان بيمارستان‌ها.

کتابخانهٔ پژوهشى

کتابخانه پژوهشى يا تحقيقاتى براى ارائه خدمات مرجع به محققان و پژوهشگران.

کتابخانهٔ ثبت آثار

کتابخانهٔ ثبت آثار (حقوق مؤلفان و توليدکنندگان) براى ارائه خدمات در زمينه وضعيت نشر و ثبت آثار.

کتابخانهٔ دانشگاهى

کتابخانهٔ دانشگاهى براى ارائه خدمات مرجع در زمينه آموزش عالى و تحقيقات دانشگاهى به استادان و دانشجويان.

کتابخانهٔ زندان

کتابخانهٔ زندان براى ارائه خدمات مرجع در زمينه‌هاى فرهنگى و اجتماعى و مباحث بازسازى و بازپرورى زندانيان.

کتابخانهٔ شاخه‌اى يا شعبه‌اى

کتابخانه‌هاى شاخه‌اى يا شعبه‌اى يا کتابخانه‌هاى وابسته به کتابخانه‌هاى عمومى که در مقياس عمومى به ارائهٔ خدمات مرجع مى‌پردازند.

کتابخانهٔ عمومى

کتابخانهٔ عمومى که براى ارائه خدمات مرجع به ساکنان قلمروهاى جغرافيائى در سطح کشور به‌وجود مى‌آيد.

کتابخانهٔ ملى

کتابخانهٔ ملى که وظايف کتابخانه‌هاى ثبت آثار و کتابخانه‌هاى واسپارى را به‌عهده دارد و در مقياس کشورى به ارائه خدمات مرجع مى‌پردازد.

کتابخانهٔ منطقه‌اى

کتابخانهٔ منطقه‌اى از نوع کتابخانه‌هائى است که به‌دليل بزرگ بودن و داشتن منابع فراوان، براى ارائه خدمات مرجع و پاسخ‌گوئى به پرسش‌هاى مراجعه‌کنندگان به‌وجود مى‌آيد. (پاره‌اى از کتابخانه‌هاى اختصاصي، غير دولتى هستند)

کتابخانهٔ دولتى

کتابخانهٔ دولتى براى ارائه خدمات مرجع به مديران و کارکنان سازمانى در محدودهٔ فعاليت‌هاى دولتى (نحوه مديريت کتابخانه‌ها اشاره خواهد شد.)


پاره‌اى از کتابخانه‌هاى اختصاصى غيردولتى‌ هستند.