در خصوص ناشران غيرعضو، مؤسسه‌ گروهى ممکن است به يکى از اين دو شيوه عمل کند:


الف- مؤسسه مى‌تواند مجموعه‌اى از شماره‌ها را براى ناشران موردى يا متفرقه (Miscellaneous Publishers) در نظر بگيرد و کليه عنوان‌هائى که در داخل آن مجموعه جاى مى‌گيرند، بدون توجه به ناشر خاص، شماره‌گذارى کند. در چنين مواردي، يک پيش‌‌شماره شابک، ناشر خاصى را شناسائى نمى‌کند. (اکيداً توصيه مى‌شود که از اين نوع شماره‌گذارى براى ناشرانى استفاده شود که به ندرت يا به مناسبتى کتابى را منتشر مى‌کنند و هرگز احتمال آن نمى‌رود که در موقعيتى قرار بگيرند که مسؤوليت شماره‌گذارى کتاب‌هاى خود را به‌عهده داشته باشند).


ب- مؤسسه مى‌تواند مسؤوليت اختصاص شابک يک ناشر، اختصاص گروهى از شماره‌هاى شابک مربوط به اين ناشر و اختصاص شماره‌ها به هر يک از محصولات انتشاراتى اين ناشر را برعهده بگيرد و قبل از هر انتشار، ناشر را مطلع نمايد. اگر ناشر با اين روش موافق بود، شابک قابل چاپ بر روى کتاب خواهد بود. انتظار مى‌رود که در نهايت، ناشران خود مسؤوليت کامل اختصاص شابک‌هاى آنها را برعهده بگيرند.


در بعضى از کشورها مؤسسه‌هاى گروهى شابک‌هائى را براى کتاب‌هاى چاپ‌شدهٔ فاقد شابک، اختصاص مى‌دهند و ناشران را نسبت به آن مطلع کرده، استفاده از شابک‌ را در کتاب‌شناسى ملى تبليغ مى‌کنند.