- شابک شناسه بين‌المللى منحصر به فردى براى انتشارات تک‌نگاشتى است؛ بنابراين، مى‌توان به جاى فهرست‌هاى کتاب‌شناختى دستى و کُند از شابک و روش‌هاى ماشينى استفاده کرد که در نتيجه آن، در زمان و نيرو صرفه‌جوئى مى‌شود و از خطاهاى يادداشت‌بردارى جلوگيرى مى‌گردد.


- شابک گرد‌آورى و روزآمد کردن راهنماهاى تجارت کتاب را ممکن مى‌سازد؛ مانند Books in Print. در اين راهنماها، بازيابى اطلاعات کتاب با استفاده از شابک به‌راحتى امکان‌پذير است.


- استفاده از شابک براى سفارش و توزيع کتاب‌ها باعث افزايش سرعت و کارآمدى نظام‌ها مى‌شود.


- شابک در شکل رمزينه ۱۳ رقمي، قابل خواندن به‌وسيله ماشين است. اين روش، سريع و دور از خطا صورت مى‌گيرد.


- شابک براى ادامه حيات فروش مکانيزه کتاب‌فروشى‌ها ضرورى است.


- مديريت حق مؤلف به‌وسيله شابک امکان‌پذير است.


- بررسى اطلاعات فروش با استفاده از شابک امکان‌پذير است.


- از شابک مى‌توان براى فهرست‌بردارى در کتابخانه‌ها استفاده کرد.


- قانون امانت بين کتابخانه‌اى در تعدادى از کشورها بر اساس شابک صورت مى‌گيرد.