علاوه بر نظام شماره‌گذارى استاندارد بين‌المللى کتاب، يک نظام شماره‌گذارى مخصوص نشريات ادوارى تأسيس شده است که به شماره استاندارد بين‌المللى نشريات (‌ISSN) معروف است.


نشريات ادوارى کليه نشرياتى هستند که داراى ترتيب شماره‌دار يا زمانى هستند و به توالى منتشر مى‌شوند و قرار است که نشر آنها به‌صورتى نامحدود تداوم داشته باشد. نشريات کامل گاه‌نامه‌ها، کتاب‌هاى سال و پژوهش‌نامه‌ها نيز مى‌شود.


مديريت ‌ISSN‌، توسط مرکز بين‌المللى ثبت نشريات ادوارى صورت مى‌گيرد.


نشانى اين مؤسسه در زير آمده است:


‌ISSN International Center
20rue Bachaumont
75002Paris, France
Tel: (+331) 44882220
Fax: (+331) 40263243
e-mail: issnic @ issn.org
URL: http://www.issn.org


ناشران نشريات ادوارى بايد از مرکز بين‌المللى شابن (ISSN) و يا مرکز ملى شابن(در صورت داير بودن) شابن براى نشريات خود دريافت نمايند.


براى نشريات، به‌ويژه کتاب‌هاى سال، سالنامه‌ها (Annuals)، پژوهش‌‌نامه‌ها و مانند آنها، بايد به يک ISSN به‌صورت دوره نشريه که براى کليه مجلدات نشريه ثابت خواهد ماند، و يک شابک براى هر جلد اختصاص داده شود.


در صورت اختصاص شابک و شابن براى نشريه‌اي، هر دو بايد به‌صورت واضح روى نشريه درج گردند.(در حال حاضر، در ايران نمايندگى نظام شابن (ISSN) وجود ندارد و ناشران بايد با سازمان جهانى ISSN مکاتبه نمايند).