رمز استاندارد بين‌المللى مواد ضبط شده (International Standard Recording Code - ISRC) شناسه استاندارد بين‌المللى براى صداهاى ضبط شده است. اين شناسه، کليه مواد ضبط شده را (البته نه شکل فيزيکي) در صورت انتشار، صرف‌نظر از مفهوم و محل آن شماره‌گذارى مى‌کند.


ISRC يک کُد ۱۲ رقمى است که از چهار قسمت تشکيل شده است:


- کُد کشور


- کُد مالک اصلى


- سال


- کُد ضبط


نظام ISRC توسط انجمن بين‌المللى صنعت ضبط صدا (International Federation of the Phonographic Industry - IFPI) اداره مى‌شود.


نشانى:


IFPI Secretariat
54Regent Street
London, WR 5PJ
GB - England
Tel: (+44207) 8787900
Fax: (+44207) 8787950
e-mail: info @ ifpi:org
URL: http://www.ifpi.org