شماره استاندارد بين‌المللى مواد ديدارى و شنيدارى (International Standard Audiovisual Number - ISAN) براى تکميل شبکه شناسه‌هاى يکتا طراحى شده است که با شماره ISRC مرتبط است. ISAN شناسائى آثار ديدارى و شنيدارى را براى تمام صاحبان حقوق (نويسندگان، مترجمان و توليدکنندگان) ممکن مى‌سازد. اين شماره خودِ صاحبان حق و شرکاء آنها را شناسائى نمى‌کند.


ISAN براى شناسائى کليه محصولات ديدارى و شنيدارى به‌‌کار مى‌رود. اصطلاح آثار ديدارى و شنيدارى به معنى اثرى است که تصاوير و مجموعه‌هاى انيميشين، خواه با صدا و خواه بى‌صدا را دربر دارد.


ISAN براى بسته‌هاى محتوى عکس يا نرم‌افزار به‌کار نمى‌رود.


ISAN در حال حاضر پيش‌نويس نهائى يک استاندارد بين‌المللى (FDIS 15706) است، که به‌وسيله مؤسسه‌هاى(Association of International Collective Management of Audiovisual Works - AGICOA) و(International Federation of Film Produces Associations Paris - FIAPE) گسترش يافته است.


ISAN يک شناسه ۱۶ رقمى است که آخرين رقم آن رقم کنترل است.