بخش‌هاى کتاب
بخش‌هاى کتاب

واحدهاى پيش از متن

- برگ نام خدا (اگر اين برگ وجود داشته باشد شماره نخواهد داشت.)


- صفحهٔ عنوان کوتاه ‌[الف يا l]


- خالى يا صفحهٔ نام خدا يا عنوان سلسله يا فهرست مؤلفان يا فهرست‌ کتاب‌هاى ديگر مؤلف يا لوحهٔ آغاز [ب يا ii]


- صفحهٔ عنوان ‌[پ يا iii]


- صفحهٔ حقوق [ت يا iv]


- صفحهٔ اهداء يا صفحهٔ سرلوحه ‌[فرد]


- خالى يا سرلوحه [زوج]


- يادداشت ناشر يا تقريظ يا پيش‌گفتار ديگران، از جمله پيش‌گفتار مترجم [فرد]


- پيش‌گفتار يا پيش‌گفتارهاى مؤلف ‌[فرد]


- سپاسگزاري، قدرداني، منابع و مآخذ عمده [فرد يا زوج‌]


- فهرست مطالب (يا ”~ گنجانيده‌ها“ يا ”~ گنجانده‌ها“) ‌[فرد]


- فهرست تصويرها [‌فرد]


- فهرست جدول‌ها [فرد]


- فهرست الفبائى کوته‌نوشت‌ها [فرد]

متن

- نخستين صفحهٔ مقدمه يا مدخل يا (فصل نخست) متن [۱]


- صفحهٔ عنوان کوتاه دوم يا صفحهٔ عنوان بخش نخست [۱]


- خالى يا فهرست بخش يا فصل [۲]


- نخستين صفحهٔ متن يا فهرست بخش يا فصل [۳]


- نخستين صفحهٔ متن [۵]

واحدهاى پس از متن

- ”پيش‌گفتار“ يا ”پَس‌گفتار“ يا ”فرجامين گفتار“ يا ”فرجام سخن“ يا ”مؤخره“ [فرد]


- پيوست‌ها يا ضمائم يا تعليقات به معناى اخص [فرد]


- يادداشت‌ها يا پى‌نوشت‌ها (اگر به‌صورت پانوشت نيامده باشند و در پايان فصل‌ها نيز قرار نگرفته باشند) [فرد]


- واژه‌نامه(ها) [فرد]


- کتاب‌نامه(ها) [فرد]


- کتاب‌هاى خواندنى براى پژوهش بيشتر (اگر در پايان فصل‌ها نيامده باشند) [فرد]


- فهرست(هاي) راهنما [فرد]


- در صورت خاتمة‌الطبع [فرد]


- احياناً آگهي(هاي) کتاب‌هاى ديگر [فرد]


- اضافات و تصحيحات: افزايش‌ها و راست‌گردانى‌ها [فرد]


- ”تصحيح‌نامه“ يا ”غلط‌نامه“ [فرد، يا در برگ جداگانه]