برنامه‌هاى باز (open broadcasting)

اين برنامه‌ها مخاطبان عام و ناهمگن دارند.

برنامه‌هاى آموزشى (instructional)

در برگيرندە گروه شنوندگان با نياز مشترک و مخاطبان خاص که با ديگر وسايل ارتباطى نيز تغذيه مى‌شوند. اين نوع برنامه‌هاى راديوئى براى دوره‌هاى تحصيلى رسمى تهيه شده و نياز مشترک شنوندگان در چنين موردي، برنامهٔ درسى آنان است.

مدارس راديوئى (radio schools)

در برگيرندهٔ گروه غيررسمى فراگيران که در دوره‌هاى تحصيلى رسمى اشتغال دارند.

باشگاه راديوئى

در برگيرندهٔ گروه شنوندگان با نياز مشترک و نيز مخاطبان خاص و همگن است. هدف اين دسته از برنامه‌هاى راديوئي، ايجاد تحرک براى بحث‌هاى گروهى جهت تحقق بخشيدن به يک هدف خاص يا فعاليت مشترک است.

برنامه‌هاى نشاط‌آور

در برگيرندهٔ گروه‌هاى سهيم در برنامه (از شنوندگان)، به‌ويژه در برنامه‌هاى راديوئى باز که در آنها بخشى از مخاطبان به نسبت‌هاى گوناگون، به‌طور تلفنى و غيره حضور دارند.


در اين برنامه‌ها، ارتباطى دوسويه بين دست‌اندرکاران برنامه و مخاطبان وجود دارد و در متعادل و منطبق ساختن پيام‌هاى مورد نظر با نيازها و انتظارات آنان تأثير به‌سزائى خواهد داشت.