معارف اسلامى (مذهبى)

کليهٔ مباحث و زمينه‌هائى است که اسلام را در وجه دينى آن مطرح مى‌کند. هم‌چنين مجموعهٔ مطالبى که در روزهاى خاص و مناسبت‌هاى ويژه نظير تولد يا وفات پيامبر و ائمهٔ معصومين (ع) و اعياد مذهبي، از راديو پخش مى‌شود. نوحه‌خوانى نيز در اين زمره در نظر گرفته شده است.

فرهنگى ـ اجتماعى

کليهٔ مباحثى که در جهت تقويت بنيهٔ فرهنگى جامعه مى‌کوشد و به بررسى و طرح روابط و مسائل اجتماعى مى‌پردازد و در صورت امکان در جهت ارائهٔ راه‌حل‌هائى براى معضلات و مشکلات تلاش مى‌کند.


زمينه‌هاى عمدهٔ کار در اين موضوع عبارت است از: مسائل مربوط به خانواده، مسائل شهرنشينى و روستا نشيني، ديدگاه‌هاى مربوط به محيط اجتماعى (شهري، روستائي، عشيره‌اي)، بررسى مشکلات اجتماعى (جمعيت، بهداشت محيط روستا، اختلافات قومى و قبيله‌اى و فاميلي، مسائل مربوط به نزاع‌هاى مالکيت زمين و سهم‌برى آب و غيره)، مسائل مربوط به وحدت جامعه، بررسى تأثيرات متقابل شرايط اجتماعى و يکديگر، بررسى روابط اجتماعي، بررسى تنگناهاى موجود در ارتباط با آموزش و پرورش و بهداشت فردي، بررسى نقش فعاليت‌هاى فرهنگى در بالا بردن آگاهى‌هاى جامعه‌ٔ (روستائي)، مشارکت عمومى و هم‌يارى مردم در جهت پيشبرد امور مختلف نظير اقتصاد و عمران و آبادى و بارورى فرهنگى ـ اجتماعى جامعهٔ (روستائي).

اقتصادى

موضوع‌هاى اقتصادي، به نقل، تشريح، تحليل و ارزيابى وضعيت توليد، توزيع، مصرف و عوامل و عناصر متشکله يا دخيل در آن و مناسبات حاکم بر آنها در بخش‌هاى کشاورزي، صنايع (روستائى و کشاورزي) و خدمات (توزيع و نظير آن) مى‌پردازد.


موضوع‌هاى اقتصادى با هدف ارشادى ـ تربيتى مانند: زمينه‌سازى براى از بين بردن روابط ظالمانه و استثمارى و تحکيم روابط عادلانهٔ اقتصادى در اقتصاد کشاورزى کشور، جلب مشارکت عمومى مردم (خاصه روستائيان) در گسترش برنامه‌هاى توليدى و برحذر داشتن آنان از فعاليت‌هاى جنبى و بيهودهٔ اقتصادي، زمينه‌سازى براى توسعهٔ توليدات کشاورزي، دامى و صنايع کشاورزى.


موضوع‌هاى اقتصادى با هدف اطلاعاتى ـ آموزشى مانند: آشنا کردن مردم (روستائيان) با تنگناهاى اقتصادي، بحث و بررسى در مورد تورم، گراني، سهميه‌بندى کالاها، بررسى وضعيت واردات و صادران (محصولات کشاورزي)، سير آن در سال‌هاى مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامي، آنشا کردن کشاورزان با مفاهيم تعاون، اهداف شرکت‌هاى تعاوني، تفهيم اهميت کشاورزى در اقتصاد به روستائيان و شهرنشينان، بحث در زمينهٔ صرفه‌جوئى (کالاها، منابع طبيعى مانند آب و غيره)، آموزش نکات فنى مؤثر در بازاريابي، درجه‌بندى محصول، توزيع و فروش محصولات کشاورزي، بحث در زمينه حداکثر استفاده از امکانات موجود در روستا، صنايع دستي، و نقش آن در بالا بردن سطح زندگى در روستا، بررسى نتيجهٔ اقتصادى دو شيوهٔ مختلف کشت و کار (سنتى و مکانيزه) يا دامدارى صنعتى يا سنتى.


موضوع‌هاى اقتصادى با هدف تفريحى ـ سرگرمى مانند: ميان‌پرده‌ها و طنزهاى اقتصادى.

تاريخى

موضوع‌هاى تاريخى به نقل، تشريح، تحليل و ارزيابى وقايع، جريانات و شخصيت‌هاى تاريخى مى‌پردازد. پرداختن به اين موضوع‌ها، عمدتاً با هدف عبرت‌آموزى است.


موضوع‌هاى تاريخى با هدف ارشادى ـ تربيتى مانند: کليهٔ اشارات تاريخى قرآن کريم، کليهٔ بررسى‌هاى تاريخى که هدف آن عبرت‌آموزى و ارشاد مردم است. مصداق شعر ايوان مداين از خاقاني.


موضوع‌هاى تاريخى با هدف اطلاعاتى ـ آموزشى مانند: بررسى تاريخى ايران، بررسى تاريخ اقوام مختلف، بررسى تاريخچهٔ کشاورزى در ايران و جهان (تاريخچهٔ پيدايش بذر اصلاح شده، تاريخچهٔ پيدايش تراکتور، تاريخچه ترويج کشاورزي، تاريخچهٔ آموزش کشاورزى در ايران و...)


موضوع‌هاى تاريخى با هدف سرگرمى ـ تفريحى مانند: داستان زندگى و فعاليت‌هاى مبارزان و شخصيت‌هاى تاريخى ايران مثل داستان‌هاى شاهنامهٔ فردوسى و غيره.

سياسى ـ خبر

موضوع‌هاى سياسى شامل کليهٔ زمينه‌هائى است که به اصل حکومت، نظام حکومتي، قواى حاکم و روابط بين حکومت‌ها در بعد تقويمى آن اشاره دارد. موضوع‌هاى سياسى که متکى به روز است جنبهٔ خبر به خود مى‌گيرد. هم‌چنين موضوع‌هاى سياسى مى‌تواند در زمينه‌هاى اقتصادي، فرهنگى و اجتماعى باشد ليکن انگيزهٔ اصلى آن، مسائل سياسى است.

علمى ـ فنى ـ کارشناسى

موضوع‌هائى که به بحث، بررسي، شناخت و معرفى علوم و فنون (کشاورزي) و دستاوردهاى علمى و کاربرد آنها در حرفهٔ (کشاورزي) مى‌پردازد.


موضوع‌هاى علمي، فنى (و کارشناسي) با هدف اطلاعاتى ـ آموزشى مانند: معرفى تکنولوژى پيشرفته در زمينه‌هاى مختلف کشاورزي، صنايع روستائى و دامپرورى (و غيره) و تشويق به بهره‌گيرى از پيشرفت‌هاى علمى و نوآورى‌هاى جديد، نشان دادن آخرين پديده‌هاى تکنولوژى (کشاورزي) و نظاير آن و بحث پيرامون سؤال‌هاى فنى و حرفه‌اى کشاورزان و پاسخ به پرسش‌ها و ارائهٔ راه‌حل براى مشکلات آنان.

فولکلور

موضوع‌هائى که به آداب و رسوم محلى روستائيان مربوط باشد. طرح مسائلى از قبيل حکايت‌ها ضرب‌المثل‌ها، آداب عروسى و برگزارى جشن‌ها، ارزش‌هاى فرهنگي، قومى و غيره از اين قبيل است.

بهداشتى

موضوع‌هائى که (بحث کارشناسى و غيره) در زمينهٔ بهداشت و بهسازى محيط و پيشگيرى از بيمارى‌ها و درمان و معالجهٔ بعضى از آنها بپردازد.

برنامه‌هاى آموزشى (Educational programmes)

اين برنامه‌ها در درجهٔ نخست به امر آمورش و تعليم و تربيت مردم توجه دارد. در اين برنامه‌ها عنصرهاى تربيتى و آموزشى ارکان اصلى هستند. برنامه‌هاى آموزشى در سه گروه طبقه‌بندى مى‌شوند:


- برنامه‌هاى آموزشى بر اساس مطالب خاص (Related to a specific curriculum): براى آموزش دوره‌اى خاص، آموزش‌هاى سيستماتيک با زمان‌بندى مشخص.


- برنامه‌هاى آموزشى توسعهٔ روستائى (Rural development).


- ساير برنامه‌هاى آموزشي.

برنامه‌هاى تفريحى و سرگرمى

(Entertainment)، بعضى برنامه‌هاى راديوئى مانند برنامه‌هاى آموزشي، فرهنگى و غيره را مى‌توان با استفاده از قالب نمايش، به‌صورت برنامه‌هاى سرگرم‌کننده ارائه کرد. به‌عنوان مثال: ”در تقسيم‌بندى ساعات پخش برنامه‌هاى سرگرم کننده و تفريحى شبکهٔ راديوئى گويا و يوگسلاوي، برنامه‌هاى فرهنگي، جزء ساعات پخش برنامه‌هاى تفريحى محاسبه شده است.“ هدف اين برنامه‌ها سرگرم‌سازى شنوندگان است و بدين شرح طبقه‌بندى مى‌شود:


- نمايش، چه به‌صورت يک برنامهٔ مستقل نمايشى و چه به شکل يک سريال.


- موسيقى


- ورزش، به استثناء خبرهاى ورزشى


- ساير برنامه‌هاى سرگرم کننده.


- ساير برنامه‌هاى طبقه‌بندى نشده (Unclassified programmes).


شامل ساير برنامه‌‌هائى که در دسته‌بندى فوق قرار ندارند (Latest statistics on Radio and Television Broadcasting(”No.29) Unesco 1987، (PP 35) ،“Programmes by Function).

برنامه‌هاى تبليغاتى (Advertisement)

اين برنامه‌ها شامل تبليغات بازرگانى و نظاير آن مى‌شود. اين برنامه‌ها منبع درآمدى براى راديو به حساب مى‌آيد.