هدف تأثير يا تحولى است که انتظار مى‌رود با برنامه در مخاطب ايجاد شود. هدف‌هاى گوناگون از توليد و پخش برنامه، صرف‌نظر از آنکه چه موضوعى را دنبال مى‌کند در سه گروه خلاصه شده است: (مصوبهٔ شوراى عالى طرح و برنامهٔ صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران)

ارشادى ـ تربيتى

ارائهٔ پيام است به قصد تربيت جامعه در بلندمدت و مبناى آن به يک نقطهٔ واحد که مبانى ارزشى در اصول و اعتقادات مردم است، برمى‌گردد. کليهٔ موضوع‌هاى ذکر شده مى‌تواند با اين هدف بيان شود.

اطلاعاتى ـ آموزشى

اطلاعات به دو صورت خبرى و عمومى ارائه مى‌شود. اطلاعات عمومى موجب افزايش معلومات عمومى مخاطب مى‌شود و ضرورتاً مبنى بر زمان نيست، اطلاعات خبرى اطلاعاتى است که از اهميت ويژه‌اى برخوردار است و متکى به زمان است.


برنامه‌هاى آموزشى به دو صورت کلاسيک و غيرکلاسيک است. آموزش کلاسيک آموزشى است که به‌نحوى با آموزش رسمى کشور ارتباط دارد و يا به آن يارى مى‌رساند مانند: دروس فلسفه، اخلاق، رياضي، فيزيک و ...


برنامه‌هاى آموزشى غيرکلاسيک برنامه‌هائى هستند که موجب افزايش کارآئى افراد مختلف جامعه در ارتباط با مسائل مختلف مى‌شوند ماند: آموزش‌هاى بهداشتي، درختکاري، حفاظت محيط زيست، بهداشت کودک و ...

سرگرمى ـ تفريحى

ارائه پيام است به منظور ايجاد انبساط خاطر، آرامش فکر، شادمانى و ايجاد روحيه به دور از هرگونه لغو و بيهودگى در مخاطب و هم‌چنين ايجاد آمادگى براى پذيرش مسؤوليت‌هاى فردى و اجتماعى و جلوگيرى از به هدر رفتن اوقات فراغت مردم.