مجله راديوئى

مقصود از مجلهٔ راديوئى استفاده از چندين آيتم مختلف در يک برنامهٔ راديوئى است که معمولاً به وسيلهٔ گفتار کوتاه، موسيقى و افکت‌هاى گوناگون به يکديگر متصل مى‌شود. مدت زمان يک مجلهٔ راديوئى بين ۱۵ تا ۳۰ دقيقه متغير است و شامل گفتارهاى کوتاه، مصاحبه، گزارش‌هاى زنده، رويدادهاى جالب توجه، تفسير، موسيقي، و در بعضى موارد شعر و داستان کوتاه است.


يک مجلهٔ راديوئى پانزده دقيقه‌اى از ۴ تا ۵ آيتم جداگانه تشکيل مى‌شود، به‌طورى که زمان هر آيتم به‌ندرت بيش از ۵/۲ دقيقه خواهد بود. مدت زمان آيتم‌هاى مختلف يک مجلهٔ راديوئى نيم ساعته بين ۳ تا ۵/۴ دقيقه است. هر چقدر آيتم‌ها در يک برنامه کوتاه‌تر شود ريتم برنامه تندتر خواهد شد. تهيه کننده بايستى با شناخت صحيحى از مخاطب و به فراخور او، ريتم برنامه را تعيين کند.


ترکيب مجلهٔ راديوئى :

آنچه مجلهٔ راديوئى را از ديگر شکل‌هاى برنامه‌هاى راديوئى چذاب‌تر مى‌سازد، قابليت آن در جذب و تلفيق موضوع‌ها و مقوله‌هاى گوناگون در کنار يکديگر است.


گسترهٔ موضوع‌ها (Subject area) در يک مجلهٔ راديوئى در برگيرندهٔ مسائل مختلف مانند بهداشت، تازه‌هاى علمي، ادبيات و هنر، پروزش گل، باغباني، کشاورزي، ماهيگيرى و خانه‌دارى خواهد بود. از آن گذشته استفاده از صداهاى متعدد همراه با موسيقى و افکت (زير صدا) جاذبهٔ چنين برنامه‌اى را در مقايسه با يک برنامهٔ اطلاعاتى و خبرى صِرف به مراتب بيشتر خواهد کرد. معمولاً مجلهٔ راديوئى در شروع برنامهٔ، با ارائهٔ يک قطعه موسيقى جذاب و نيز يک سوژهٔ اصلى که موضوع مهم جامعه خواهد بود در جلب توجه شنوندگان توفيق فراوانى به‌دست مى‌آورد.


آيتم‌هاى بعدى به منظور ايجاد يکپارچگى بايستى با ظرافت هنرى در برنامه گنجانده شوند. لازم است تمامى محتواى برنامه به‌نحو متعادل و به گونه‌اى تهيه و تنظيم شود که قسمت‌هاى گوناگون آن در جلب توجه گروه‌هاى مختلف شنوندگان توفيق يابد.


بدين ترتيب مى‌توان گفت که يک مجلهٔ راديوئى بايستى اصل ”تنوع در عين يکپارچگي“ را دنبال کند. به‌عبارت ديگر، در تمامى آيتم‌هاى مورد استفاده در هر برنامه بايد يک هدف معين اجتماعي، فرهنگى و غيره دنبال شود. بديهى است منظور از بيان فوق اين نيست که همه آيتم‌هاى مجلهٔ راديوئى به يک موضوع خاص بپردازد بلکه بدين مفهوم است که بين آيتم‌ها ارتباط منطقى وجود داشته باشد. در غير اين‌صورت برنامهٔ موردنظر مجموعه‌اى نامتجانس و نامربوط از مقوله‌هاى متعددى خواهد بود که ناشيانه در کنار يکديگر قرار گرفته‌اند.


و سرانجام، تمامى قسمت‌هاى مجلهٔ راديوئى توسط يک گوينده اجراء مى‌شود. گوينده خود، زمينهٔ ورود به قسمت‌هاى بعدى برنامه را براى شنوندگان ايجاد مى‌کند.