راديو از واژه لاتين (rodius) به معنى شعاع، پرتو و تابش گرفته شده و آن دستگاهى است که از راه فضا و با استفاده از امواج صدا را منتقل و دريافت مى‌کند.