خبر تلويزيون از لحاظ برخوردارى از صدا و همچنين از حيث موضوع و اجرا به انواع مختلفى تقسيم مى‌شود:


۱. خبرها از لحاظ برخوردارى از صدا به دو دستهٔ تک‌باند و دوبل‌باند تقسيم مى‌شوند که خبر و گزارش‌هاى خبرى تلويزيونى تک‌باند به مواردى مى‌گويند که تصوير صحنهٔ رويداد، بدون صدا (صامت) تهيه شود.


خبرها و گزارش‌هائى خبرى تصوير رويداد همراه صدا باشد، دوبل‌باند است.


۲. خبرها و گزارش‌هاى خبرى از لحاظ موضوع به اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، علمي، هنرى و ورزشى تقسيم مى‌شوند.


۳. خبرها و گزارش‌هاى خبرى در مرحلهٔ اجرائى از سوى يک يا چند خبرنگار تهيه مى‌شوند و يا يک خبرنگار، رويداد را در حالات مختلف براى بخش‌هاى متعدد خبرى بيان و اجرا مى‌کند. سردبيران خبر متناسب با اهميت و گستردگى حيطهٔ موضوع خبر، يک گروه خبرى يا دو گروه خبرى يا دو گروه خبرى و حتى تا ده گروه خبرى براى يک موضوع اعزام مى‌کنند.


مثلاً در مصاحبه با وزير صنايع تنها يک گروه خبرى اعزام مى‌شود، در مصاحبهٔ مطبوعاتى رئيس‌جمهور دو گروه خبرى و در يک راهپيمائى عظيم ملى مانند راهپيمائى ۲۲ بهمن در تهران، حدود ۵ تا ۷ گروه خبري، و در يک مانور عظيم زميني، هوائى و دريائى در يک منطقهٔ بسيار گسترده بين ۸ تا ۱۰ گروه خبرى اعزام مى‌شود که هر يک وظايف خاصى را به‌عهده دارند.


مثلاً در راهپيمائى بزرگ ملى که شش گروه خبرى حضور دارند، ۴ گروه در ۴ نقطهٔ اساسى مثل جايگاه سخنرانن و مسير حرکت يا استقرار راهپيمايان مستقر مى‌شوند. همچنين يک گروه، کار تهيه تصوير از طريق هوا و يک گروه هم در طول مسير جلوه‌هاى ويژه راهپيمائى را تهيه مى‌کند. در چنين شرايطى سردبير از قبيل يک سناريو آماده مى‌کند و تا جائى که قابل پيش‌بينى است، برنامه‌ريزى را انجام مى‌دهد و تلاش مى‌کند که از هرگونه تکرار در مطالب و تصاوير پرهيز کند. او به خبرنگاران توصيه مى‌کند که پلاتوهاى خود را طورى تنظيم کنند که در انتها نه تنها هيچ يک تکرارى نباشند، بلکه نکات کليدى و برجسته بيان و توصيف شوند، تا به هنگام مونتاژ آن، انسجام خبر يا گزارش خبرى حفظ شود. اين‌گونه گزارش‌ها و خبرها براساس تقسيم کار بين خبرنگاران تهيه مى‌شود و تصويربرداران نيز متناسب با آنها تصاوير را تهيه مى‌کنند.


در اين خبرها و گزارش‌ها، جلوه‌هاى ويژه به مواردى گفته مى‌شود که ويژگى خاصى به گزارش يا خبر مى‌دهند و جاذبهٔ آن را افزايش مى‌دهند. مثلاً در مراسم راهپيمائى که پيرمردى مُسن با عصا حرکت مى‌کند يا مادرى فرزند خردسال خود را در بغل گرفته است و يا معلولى که با ويلچر حرکت مى‌کند و يا موارد متعدد ديگر از مظاهر جلوه‌هاى ويژه محسوب مى‌شوند. مثلاً کار دو گروه خبر اين است که در بخش مردان يا زنان يا ابتدا و انتهاى راهپيمائي، خبر تهيه کنند.


گروه‌هاى خبرى معمولاً تلفن همراه يا بى‌سيم دارند و اقدام خود را با يکديگر و به‌طور کنفرانس با سردبير هماهنگ مى‌کنند.


سردبير متناسب با زمان پخش خبر، ساعت پايانى را به گروه‌هاى خبرى اعلام مى‌کند و براساس برنامه‌ زمان‌بندى از آنها مى‌خواهد محصول خود را به پخش خبر برسانند تا از آنها به‌طور هماهنگ استفاده شود.


خبر و گزارش‌هاى تهيه شده متناسب با سناريو از قبل آماده شده، به مسئول تدوين فيلم تحويل داده مى‌شود و او نيز متناسب با خبر و گزارش خبرى که قرار است توليد شود و وظايف مونتورها را مشخص مى‌کند، تا يک خبر يا گزارش يکپارچه تهيه شود. در اين نوع خبر يا گزارش‌ها، يک خبرنگار آغازگر موضوع است و خبرنگاران ديگر مکمل آن هستند و هر خبرنگار به قسمتى از موضوع مى‌پردازد که جاذبهٔ خاصى به محصول نهائى مى‌دهد. اجزاى تهيه شده وقتى در کنار هم قرار مى‌گيرند، يه مثابه اجزاء يک پازل (Pazel)، هستند.


علاوه بر حالاتى که ممکن است دامنهٔ رويداد را گسترده و به گروه‌هاى متعدد خبرى نياز داشته باشد، بعضى از سوژه‌هاى خبرى نيز ابعاد گسترده‌اى دارند و اين ابعاد مانند راهپيمائى به‌طور همزمان واقع نمى‌شوند و به گروه‌هاى متعدد خبرى نياز دارند و ممکن است در يک روز يا بيشتر اين کار انجام گيرد. مثلاً فرض کنيد که قرار است يک خبر يا گزارش خبرى دربارهٔ صنايع روستائى تهيه شود. مى‌توان از سه گروه خبرى به‌طور همزمان به نقاط مختلف اعزام کرد يا يک گروه خبرى در چند روز به‌طور جداگانه آنها را تهيه کند.


۱. گروه اول براى مصاحبه با مديرعامل صنايع روستائى کشور


۲. گروه دوم براى مصاحبه با مديران واحدهاى صنايع روستائي


۳. گروه سوم براى مصاحبه با چند توليدکنندهٔ صنايع روستائى


حاصل کار اين گروه‌ها، گزارشى واحد دربارهٔ صنايع روستائى است.