خبرنگاران و دست‌اندرکاران خبر به کسب دائمى و سريع اطلاعات و اخبار در هر لحظه نياز مبرم دارند و به‌علت حجم زياد اطلاعات و سرعت فراوان آن در عصر حاضر، ايجاد بانک‌هاى اطلاعاتى بيش از هر زمان ديگر اجتناب‌ناپذير شده است.


سردبيران، خبرنگاران و دست‌اندرکاران خبر در طول فعاليت روزانهٔ خود، بارها ناگزير هستند که با جستجو در فايل‌هاى بانک‌هاى اطلاعاتي، به اطلاعات موردنظر خود دست پيدا کنند. از اين‌رو ايجاد اتاق خبر در رسانه‌هاى خبرى ضرورى است.


اطلاعات قابل دسترسى در اتاق خبر به اين شرح است:


۱. اطلاعات بانک‌هاى اطلاعاتى معتبر ملى و فراملّى


۲. نشريات و مطبوعات و معتبر داخلى و خارجى


۳. بولتن‌ها، نشريات و خبرنامه‌هاى حوزه‌هاى کارى


۴. مجموعه‌اى از کتب مرجع (دايرةالمعارف‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها و ساير کتب)


۵. اخبار دريافتى رسانه‌هاى داخلى و خارجى


خبرنگاران در آغاز هر روز کارى مى‌توانند در اتاق خبر به جستجو براى کسب آخرين اخبار مربوط به حوزهٔ خود بپردازند و روزنامه‌هاى صبح و نشريات تازه و اخبار وارده را مطالعه کنند و عازم حوزهٔ خبرى شوند.


در اتاق خبر براى جلب توجه دست‌اندرکاران خبر مى‌توان يک تخته سفيد نصب و مهم‌ترين تحولات هر روز را روى آن يادداشت کرد.