مراحل انجام مصاحبه خبرى

- فضا و مکان مصاحبه به دقت انتخاب شود، نحوهٔ استقرار مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده، وضعيت نور و کادربندى تصوير از جمله مسائل مهم است.


- هماهنگى کوتاه با مصاحبه‌شونده قبل از برگزارى مصاحبه به‌منظور موجز کردن جواب‌ها و خارج نشدن مصاحبه‌شونده از موضوع که به آن هماهنگى سرصحنه مى‌گويند. اين کار مزايا و معايبى دارد، مزاياى آن صرفه‌جوئى در کار تصويربرداري، صدابرداري، مونتاژ و زمان و سرعت‌برگزارى مصاحبه و ارائه سريع آن به پخش است و معايب آن اين است که مصاحبه‌شونده مطالب دلخواه خود را طرح مى‌کند و با توجه به اينکه به اهداف و نيات خبرنگار از قبل آگاه مى‌شود، مصاحبه شورانگيز نيست و حالت کليشه‌اى پيدا مى‌کند.


به‌طور ضمنى هر دو طرف قبل از مصاحبه به‌نوعى توافق مى‌رسند و اين از اهميت کار مى‌کاهد و خبرنگار را از طرح سؤال‌هاى جديد که هم‌زمان با پاسخ‌هاى مصاحبه‌شونده به ذهن مى‌رسد، باز مى‌دارد. بهتر است اين‌گونه مصاحبه در موضوعات غيرجنجالى و معمولى انجام شود و خبرنگاران نيز تنها به سؤال‌هائى که با مصاحبه‌شونده به توافق رسيده‌اند، اکتفا نکنند و لابه‌لاى مصاحبه، سؤال‌هاى موردنظر را نيز طرح کنند.


خبرنگار در مصاحبه، بيد تلاش کند حضور خود را به‌طور فعال نشان دهد و سؤال‌هاى خود را به شکلى مطرح کند که مصاحبه‌شونده را به دادن جواب صحيح علاقه‌مند کند.


او بايد تلاش کند هنگام مصاحبه به پاسخ‌هاى مصاحبه‌شونده به دقت گوش دهد و متناسب با پاسخ‌ها طرح سؤال کند که اين خود علاقه‌مندى خبرنگار را نيز نشان مى‌دهد.


- خبرنگار بايد حين مصاحبه آرامش خود را به‌خوبى حفظ و مصاحبه را به شکلى اداره کند که آرامش مصاحبه‌شونده نيز سلب نشود.


- در صورتى‌که مصاحبه‌شونده از موضوع خارج شد خبرنگار بايد جريان مصاحبه را در دست داشته باشد و بحث را روى موضوع هدايت کند.


- در بعضى از مصاحبه‌ها، مصاحبه‌شوندگان براى فرار از مصاحبه ميل دارند پاسخ‌‌هاى کوتاه و کلى ارائه دهند تا هرچه زودتر مصاحبه تمام شود، در اين‌باره خبرنگار بايد از قبل آمادگى کامل داشته باشد.


- هر چقدر فاصلهٔ برگزارى مصاحبه تا زمان ارائهٔ آن کمتر باشد، تأثير مصاحبه بيشتر است، بالاخص مصاحبه‌هائى که به‌طور مستقيم به مخاطب ارائه شوند.

ويژگى‌هاى مصاحبه‌کننده

۱. داشتن ذوق، استعداد نويسندگي، نداشتن دشوارى در انتخاب کلمات و ساختن جملات


۲. کنجکاوي، تيزبينى و نکته‌سنجى


۳. داشتن هوش بيش از هوش متوسط افراد جامعه


۴. توانائى ايجاد ارتباط با طبقات مختلف مردم


۵. صبر و حوصلهٔ زياد


۶. داشتن توانائى جسمى و روانى براى دوندگى‌هاى اضطرارى


۷. قدرت تفکر سريع


۸. عشق به‌ کار خبرى


۹. مؤمن به رعايت اصول اخلاقى و داشتن تقوا


۱۰. نداشتن خودبيني، غرور و تکبر، انزواجوئي، ساده‌لوحي، تعصب فکري، فضل فروشي، گزافه‌گوئى و تندخوئي


۱۱. داشتن مهارت‌هاى ارتباطي


۱۲. داشتن حافظه‌اى بيش از حافظه متوسط جامعه“، (محسنيان‌راد مهدي، روش‌هاى مصاحبهٔ خبري، ۳۱).


پس از اجراء مصاحبهٔ متناسب با موضوع و اهداف خبر، ساختار مصاحبه مشخص و براساس آن مقدمه و مؤخرهٔ مناسب براى آن نوشته مى‌شود. ويژگى‌هاى مقدمهٔ مصاحبه آن است که با دادن اطلاعات و آوردن مطالب علاوه بر دادن موضوع به مخاطب، ميل او را به مصاحبه افزايش دهد. مطالب انتهائى مصاحبه نيز بايد جمع‌بندى را به شکلى انجام دهد که رضايت مصاحبه‌شونده را دربر داشته باشد.


پس از نوشتن مقدمه و مؤخره، نوبت به تعيين ساختار خبر مى‌رسد. گفتار مصاحبه آماده و ضبط مى‌شود. بخش‌هائى از مصاحبه که قرار است عيناً استفاده شوند، به دقت گزينش و گفتار مناسب براى آنها نوشته مى‌شود.


تصاوير ضميمه (اينسرت) آماده مى‌شود و بعد از آماده شدن، کار تدوين آغاز مى‌شود. اگر مصاحبه به‌طور مستقيم تهيه و پخش شود، بيشتر جذاب خواهد بود و اين به مجرى توانا نياز دارد. در مصاحبهٔ زندهٔ راديوئى و تلويزيوني، مصاحبه‌شونده با صلاحيت‌ها و مسئوليت‌هاى خود معرفى مى‌شود و در هنگام پخش برنامه نيز از طريق حک کردن عنوان او روى صفحهٔ تلويززيون يا اعلام از طريق راديو، به مخاطبان معرفى مى‌شود.