تحريريهٔ توليد خبر، مکان دريافت خبرهاى داخلى و خارجى و در طول شبانه‌روز فعال است و وظيفه آماده کردن خبر را به‌عهده دارد. در هر نوبت کارى تحريريه، يک سردبير، چند نفر دبير خبر و تعداد کارمند خبرى انجام وظيفه مى‌کنند. اخبار تهيه شده از سوى منابع داخلى و خارجي، ابتدا به تحريريهٔ توليد خبر وارد مى‌شود. در واقع خبرها مفصل‌تر تنظيم مى‌شوند تا براى مخاطبان روزنامه‌هاى طرف قرارداد رسانه نيز که از طريق خواندن در جريان خبرها قرار مى‌گيرند قابل استفاده باشد و در عين حال اين‌گونه خبرها براى تحريريهٔ خبر راديو و تلويزيون نيز ارسال مى‌شود.

تحريريهٔ اخبار داخلى

تحريريهٔ اخبار داخلي، کليه اخبار داخلى ارسال شده از منابع خبرى را دريافت مى‌کند و دبران خبر با نظر سردبير آنها را براى پخش خبر مطبوعات يا ساير کاربران آماده مى‌کنند. عمده وظايف سردبيرى تحريريه خبر به اين شرح است:


۱. تعيين رئوس کلى تنظيمى خبر و فنون خبرى


۲. تشخيص مفيد بودن خبرى براى بخش‌هاى خبرى متناسب با منافع ملى


۳. نظارت بر انتخاب تيتر، ليد، ساختار، ترکيب و شيرازهٔ خبر


۴. چگونگى جرح و تعديل خبر و نگارش آن براساس سياست‌هاى رايج خبرى


۵. تشخيص کمبودهاى خبر و دستور رفع آنها


۶. کنترل نظارت‌ نهائى خبرها پس از آماده کردن آنها از سوى دبيران خبر


۷. تعيين اولويت‌هاى خبرها براساس ارسال به پخش


۸. دسته‌بندى اخبار از لحاظ ساختاري، موضوعى و کاربران آنها


۹. دستور نوشتن اصلاحيه براى اخبارى که غلط مخابره شده‌اند.


وسايل اصلى درون تحريريه خبر، معمولاً شامل فهرستى از شماره تلفن‌ها و اسامى مديران روابط عمومى و رابطان خبري، خبرنگاران، گزارشگران و ديگر منابع خبرى است که هنگام وجود ابهام يا اشکال در خبر يا هر ضرورت ديگر، دبيران خبر با برقرارى تماس با منابع خبري، نسبت به رفع آنها اقدام مى‌کنند. همچنين در تحريريه‌ها معمولاً براى مدت کوتاهي، مثلاً يک ماه، خبرهاى دريافتى و ارسال شده به پخش بايگانى مى‌شود که در صورت اعتراض افراد به اصل خبر يا محتواى خبر پخش شده، بتوانند با مراجعه به آن درصدد پاسخگوئى برآيند.


تجهيزات ارتباطى تحريريه‌ها شامل تلفن، نمابر، دستگاه تکثير اوراق و رايانه براى دريافت و ارسال خبرها است.


تحريريه خبر پس از دريافت خبرها به سه شيوهٔ ساختارى عمل مى‌کند:


۱. ساختار اصلى خبر به همان شکلى که دريافت شده است حفظ و کمى اصلاحات انجام مى‌شود.


۲. خبر دريافتى بدون تغيير ساختار و اصلاح به پخش ارسال مى‌شود.


۳. خبر پس از تغيير ساختار و تنظيم مجدد به پخش ارسال مى‌شود.

دبيرى خبر

دبير خبر فردى است که ضمن شناخت کافى از ابعاد مختلف خبر، توانائى تشخيص اولويت‌ها، طبقه‌بندي، انتخاب، تهيه، تنظيم و تلخيص خبر را دارد (نظام حقوق و دستمزد صدا و سيما، ۲۱۹).


سه نوع دبيرى خبر در راديو و تلويزيون انجام مى‌شود:


۱. دبيرى تحريريهٔ خبر


۲. دبيرى تحريريهٔ خبر راديو


۳. دبيرى تحريريهٔ خبر تلويزيون

وظايف دبيران خبر

۱. ويرايش خبرها براساس زبان معيار


۲. رعايت اصول نگارش خبر


۳. رعايت نکات، فنون و اصول خبرنويسي


۴. توجه به مصالح سياسي، اجتماعي، اقتصادى و فرهنگى کشور


۵. تلفيق خبرهاى مشابه


۶. بررسى صحت و سقم مطالب خبر


۷. بررسى ترکيب عبارات و بار عاطفى کلمات


۸. دريافت خبر از منابع مختلف و ثبت آنها در دفاتر مخصوص


۹. پيگيرى و رفع نقايص خبرها


۱۰. تهيه بگراندهاى مناسب خبري

تقسيم‌بندى خبرها

خبرها از لحاظ موضوع، اهميت، شيوهٔ ارسال و استفاده‌کنندگان از آنها به طبقات مختلفى تقسيم مى‌شوند.


- موضوع:

۱. سياسى


۲. اقتصادى


۳. اجتماعى


۴. علمي، فرهنگى و هنرى


۵. ورزشى


۶. حوادث


- ساختارى:

۱. قابل پخش


۲. مطبوعات


۳. ويژه


۴. بى‌ارزش (غيرقابل پخش)


۵. محلى


- اهميت:

۱. درجهٔ يک


۲. درجهٔ دو


۳. درجهٔ سه


- سرعت انتقال:

۱. خيلى فورى


۲. فورى


۳. عادي

تحريريهٔ اخبار خارجى

تحريريهٔ اخبار خارجى نيز مجموعه‌اى از دبيران و مترجمان را در اختيار دارد. در اين تحريريه، اخبار خبرگزارى‌هاى بين‌المللى با زبان‌هاى مختلف و اخبار نمايندگى‌هاى راديو و تلويزيون در خارج از کشور دريافت مى‌شوند.


خبرهاى دريافتى پس از صلاح‌ديد سردبير ترجمه مى‌شوند و بقيه مراحل کار مشابه فعاليت‌هائى است که در تحريريهٔ اخبار داخلى انجام مى‌شود.