خبريابى از جمله کارهاى بسيار تعيين‌کننده در توليد خبر است و يافتن سوژه جذاب و جالب، به توانائى‌ها و فکرهاى خلاق نياز دارد و افراد حاذق، مجرب و خلاق قادر به ارائهٔ سوژه جذاب هستند.


طرح موضوع برنامه هاي خبر دو حالت دارد:

حالت برون‌‌زا

هر موضوع خبرى که خارج از دايرهٔ رسانه و از طريق ديگر منابع خبر طرح شود، حالت برون‌زا دارد.


در طرح اين‌گونه خبرها سازمان‌ها، ادارات، نهادها، منابع مردمى و ديگر منابع خارج از دايره رسانه نقش دارند.

حالت درون‌زا

هر موضوع خبرى که از سوى دست‌اندرکاران رسانه، يعنى مديران خبر، سردبيران و خبرنگاران و ساير منابع داخل رسانه طرح شود، درون‌زا است. نظر به اينکه فعاليت‌هاى خبرى رسانه‌ها هر روز ابعاد بيشترى مى‌يابد و شبکه‌هاى خبرى و راديوئى و تلويزيونى شبانه‌روز به تهيه و انتشار خبر مشغول‌ هستند؛ از اين‌رو، تنها منتظر وقوع رويدادها نشستن براى پوشش خبرى آن کافى نيست و دست‌اندرکاران رسانه‌ها خود بايد مولد خبر باشند. از اين‌رو در بعضى از بخش‌هاى خبرى رسانه‌ها، شايد هفتاد تا هشتاد درصد خبرهاى پخش شده را، خبرهاى توليدى تشکيل مى‌دهند. اين خبرها که تاريخ مصرف زيادترى دارند و زود کهنه نمى‌شوند، معمولاً با ابتکار دست‌اندرکاران رسانه‌ها تهيه و پخش مى‌شوند.


انتخاب سوژهٔ خبر به دلايل و بهانه‌هاى مختلف انجام مى‌شود:


۱. مناسبت‌هاى مختلف ملى و بين‌المللي


۲. ضرورت و مقتضيات جامعه


۳. اهميت زمانى و مکانى موضوع


۴. فراگيرى موضوع


۵. نيازهاى رسانه و مخاطبان