ادارهٔ پخش خبر براى تغذيهٔ بخش‌‌هاى خبرى از منابع متعددى کسب خبر مى‌کند.

خبرنگاران داخلى و خارجى

خبرنگاران از عمده‌ترين منابع تأمين خبر دو رسانهٔ راديو و تلويزيون هستند که با تهيه و ارسال گزارش‌هاى صوتى و تصويري، بخش خبر را در انجام دادن وظايف يارى مى‌دهند. شبکه‌هاى راديوئى و تلويزيوني، متناسب با توانائى‌هاى مالى و مديريتى خود در سطح ملى و فراملّي، دفاتر خبرى ايجاد مى‌کنند و دايرهٔ فعاليت‌هاى خبرى خود را توسعه مى‌دهند.


رسانه‌ها با تأسيس دفاتر منطقه‌اى و محلى در سطح ملي، قدرت و توان خبرى خود را افزايش مى‌دهند و به طرز گسترده‌اى به تهيه و پخش خبر مبادرت مى‌کنند. در هر يک از اين دفاتر خبرنگاران مجربى هستند که متناسب با آخرين پيشرفت‌هاى ارتباطي، نيازهاى رسانه و مخاطبان، به کار تهيه خبر مشغول هستند.


اخبار تهيه شده از سوى خبرنگاران، به‌صورت مکتوب، صوتى و تصويرى است که اخبار مکتوب با عبور از تحريريهٔ توليد خبر از طريق شبکهٔ رايانه‌اى به تحريريهٔ پخش ارسال مى‌شوند.


خبرها و گزارش‌هاى صوتى نيز به دو شيوهٔ ضبط تلفنى و راديوئى هستند که معمولاً در درون ادارهٔ پخش خبر، قسمت‌هاى ويژه‌اى براى ضبط و جمع‌آورى گزارش‌هاى راديوئى با نام ”ضبط تلفني“ در نظر گرفته شده است. در درون اين بخش‌ها ضبط‌هاى ريلى که امکان اتصال به تلفن دارند، آماده ضبط گزارش خبرنگاران هستند و به محض تماس تلفنى خبرنگاران ابتدا از آنها مدت گزارش را مى‌پرسند و به تناسب مدت آن، نوار ربع‌اينچى ضبط صدا را روى ضبط قرار مى‌دهند و خبرنگار با شمارش معکوس ۱ تا ۵ گزارش خود را شروع مى‌کند.


مزاياى شمارش اعداد اين است که به هنگام استفاده از آن گزارش، ابتداى نوار مشخص مى‌شود و چند ثانيه اول نوار نيز اگر کيفيت مطلوب نداشته باشد تيغ مى‌خورد.


خبرنگاران در انتهاى گزارش ارسالى نام مکان ارسال گزارش را نيز بيان مى‌کنند، مثلاً از کدام شهر يا کشور تماس مى‌گيرند که اين نيز پايان گزارش را مشخص مى‌کند. مشخصات گزارش‌هاى دريافتى از جمله موضوع، نام گزارشگر، تاريخ، روز و ساعت ارسال و مدت آن در دفتر ويژه‌اى ثبت مى‌شود و سردبير پخش خبر راديو با مراجعه به اين دفتر از ويژگى‌هاى گزارش آگاه مى‌شود.


گزارش‌هاى تصويرى منابع مختلف نيز به بخش تدوين فيلم ارسال مى‌شوند که از جملهٔ آنها گروه‌هاى خبرى رسانه، تصاوير ارسالى از طريق خطوط ماکرويو از مراکز منطقه‌اى کشور و تصاوير گرفته شده از رسانه‌هاى فرامرزى بيگانه است.

رسانه‌هاى داخلى و خارجى

رسانه‌هاى داخلى و خارجي، شبکه‌ها و بنگاه‌هاى خبرى بين‌المللى نيز از منابع خبر محسوب مى‌‌شوند. معمولاً يک تحريريه جداگانه با برخوردارى از مترجمان متبحر و مسلط به زبان‌هاى رايج بين‌المللي، اخبار دريافتى را پس از انتخاب سردبير ترجمه مى‌کند و پس از ويرايش به تحريريهٔ پخش مى‌فرستد. آنچه در اين قسمت مهم است جلوگيرى از القاهاى فرهنگ بيگانه و مطالب نادرست و سوئى است که رسانه‌هاى بين‌المللى معمولاً دست توانا و سابقه طولانى در اين‌ باره دارند. چراکه بعضى از خبرهاى ارسالى از سوى بنگاه‌هاى خبرى واقعاً خبر نيستند، بلکه يک مجموعه اطلاعات جعلى است که آن را به‌صورت خبر درآورده‌اند و اين از بزرگ‌ترين ترفندهائى است که در عصر حاضر دامنهٔ آن گسترده و اعتبار خبرهاى واقعى را نيز با مخاطره مواجه ساخته است. انتشار خبرهاى ضد و نقيص از يک حادثه در رسانه‌هاى بين‌المللى که متناسب با منافع هر رسانه انجام مى‌شود، معضل و دشوارى عظيمى در دايرهٔ انتشار اخبار در سطح جهانى ايجاد کرده است. اين است که نمى‌توان به خيلى از اخبار اين خبرگزارى‌ها، حتى اگر هم مستند باشند، اعتماد کرد.


رسوائى ديگرى که در دايرهٔ انتشار اطلاعات و اخبار از سوى خبرگزارى‌هاى بزرگ بين‌المللى و وابسته به قدرت‌هاى بزرگ در حال وقوع است، جلوگيرى از انتشار اخبار واقعى و قلب حقايق است و خبرگزارى‌ها بدون آگاهى از کمّ و کيف خبر به خبررسانى دست مى‌زنند يا با علم به آن به تحريف حقايق مى‌پردازند.


مطلب ديگرى که در اين‌باره قابل بيان است اين است که خبرگزارى‌ها گاهى از انتشار اخبارى که به شکلى براى منافع ملى کشورها سودمند است، جلوگيرى مى‌کنند يا با جعل خبرهاى دروغ درصدد بى‌هويت کردن اقدام مؤثر اين کشورها هستند. يک کشور در حال توسعه دربارهٔ رشد توليد ناخالص ملى خود گزارشى منتشر مى‌کند که بيانگر رشد خوب اقتصادى در بخش‌هاى مختلف است. با انتشار اين گزارش خبرگزارى‌هاى بين‌المللى که به شکلى منافع آن کشور را با منافع کشور متبوع در تضاد مى‌بينند، در صدد بى‌اثر کردن آثار اين خبر در سطح بين‌المللى برمى‌آيند و تلاش مى‌کنند با افرادى از اين کشورها مصاحبه و از طريق آنان القا کنند که واقعيت اين‌گونه نيست. در کشورهاى در حال توسعه که از هويت فرهنگى مستقل برخوردار و قادر باشند در برابر فرهنگ بيگانه مقاومت کنند و خود صاحب ابتکار در زمينهٔ اطلاع‌رسانى باشند، معمولاً خبرهاى بنگاه‌هاى خبرى بزرگ بين‌المللى با وسواس و با دقت انتخاب مى‌شوند و تلاش مى‌کنند با مطالب از قبل انديشيده شده و جريان‌سازى اين خبرگزارى‌ها مقابله کنند. امروزه شبکه‌هاى متعدد راديوئى و تلويزيونى در اقصى‌نقاط جهان به‌کار تبليغ و پخش برنامه مبادرت مى‌کنند. معمولاً هر رسانه بخش ويژه‌اى براى ضبط برنامه‌هاى راديوئى و تلويزيونى تدارک ديده است. در ابن بخش، برنامه‌هاى راديوها و تلويزيون‌هاى بيگانه ضبط مى‌شوند تا در برنامه‌هاى خبرى از آنها استفاده شود.


رسانه‌هاى داخلى نيز از جمله منابع پخش خبر محسوب مى‌شوند. اين رسانه‌ها شامل نمايندگى‌هاى داخل کشور رسانه، خبرگزارى‌هاى ملي، مطبوعات، جرايد و اخبار وارده از منابع داخلى است که به شيوه‌هاى متعدد اخبار خود را به بخش خبر ارسال مى‌کنند.

آرشيو پخش خبر

آرشيو خبر که محل بايگانى خبرهاى صوتى و تصويرى است از جمله منابع ديگر پخش خبر است. رسانه‌ها معمولاً به هنگام پخش خبر به دلايل متعدد از جمله براى تصويرى کردن اخبار مکتوبى که قصد پخش آن را دارند، به‌منظور متنوع کردن بستهٔ خبرى و مواقعى که تصوير رويدادى را در اختيار ندارند، از تصاوير آرشيوى مرتبط با موضوع خبر که به مرور زمان ضبط و در پخش بايگانى شده است، استفاده مى‌کنند.


دو رسانهٔ صدا و سيما براى برنامه‌سازى و ارائهٔ بهتر برنامه، نياز به آرشيوى از برنامه‌هاى قبلى و جلوه‌هاى صوتى و تصويري، انواع موزيک و سرود دارند؛ از اين‌رو بايد تلاش کرد تا آرشيو مناسبى براى آنها مهيا شود. منابع آرشيوى نقش مهمى در غنى‌‌سازى برنامه‌ها دارند و بسيار اتفاق مى‌افتد که به لحاظ سرعت در انتقال خبر و نبودن فرصت کافى براى مونتاژ و متنوع کردن خبر، از تصاوير آرشيوى استفاده مى‌کنند و معمولاً در کنار تحريريه‌ها آرشيوى از منابع ضرورى براى دسترسى فورى ايجاد شده است. از تصاوير آرشيوى متناسب با نياز در برنامه خبرى استفاده مى‌شود و به آن تصاوير ضميمه يا اينسرت مى‌گويند و مى‌توان از طريق آرشيو يا همزمان با رويداد، آنها را تهيه کرد.


مثال: فعاليت شرکت‌هاى خدمات فنى و مهندسي

در اين گزارش خبرى به وضعيت تأسيس، فعاليت‌ها، توسعه و خدمات شرکت‌هاى فنى و مهندسى اشاره شده است و کارشناس اين شرکت‌ها و چند تن از صاحبان آنها وضعيت فعاليت را بيان کرده‌اند. براى متنوع کردن مصاحبه‌ها مى‌توان از تعدادى شرکت تصويربردارى کرد و امکان دارد به‌خاطر کمى وقت امکان تصويربردارى از فعاليت‌هاى شرکت‌هاى مورد بحث مصاحبه‌شوندگان وجود نداشته، ولى تصاوير در آرشيو موجود باشد که در چنين حالاتى از اين تصاوير براى تصويرى کردن گزارش مى‌توان استفاده کرد.