اخبار معمولاً به سه شکل مکتوب، صدائى و تصويرى تهيه و تنظيم مى‌شوند. اخبار صدائى و تصويرى در بخش‌هاى تدوين صدا و تصوير آماده و تحويل پخش خبر و اخبار مکتوب وارد سيستم رايانه‌اى پخش خبر مى‌شوند. در ادارهٔ پخش، تحريريه‌هاى متعددى با وظايف متمايز، شبانه روز فعاليت مى‌کنند. تحريريهٔ پخش خبر، مرکز دريافت اخبار داخلى و خارجى است. سردبيران پخش خبر با مجموعهٔ زيادى از خبرها مواجه هستند و اين در حالى است که مدت زمان کوتاهى براى پخش آنها در اختيار دارند و از اين‌رو انتخاب تعداد و مدت خبرها و تنظيم فهرست اخبار به شناخت و دقت فراوان نياز دارد.


اهم فعاليت‌هائى که در تحريريهٔ پخش خبر انجام مى‌شود، به‌شرح زير است:


۱. تعيين خبرهاى مهم و اولويت آنها براى پخش


۲. تلفيق کردن خبرهاى با موضوع واحد


۳. دسته‌بندى موضوعى خبر و انتخاب آنها


۴. تنظيم خبر متناسب با زبان راديو و تلويزيون

دبيران تحريريهٔ خبر راديو، خبرها را با توصيف بيشترى از محيط رويداد تنظيم مى‌کنند که از طريق شنيدن آنها مخاطبان از خبر بهتر آگاه مى‌شوند و دبيران تحريريهٔ خبر تلويزيون، علاوه بر انتخاب بخش‌هاى تصويرى مهم هر رويداد بر موارد ضرورى که از طريق تصوير قابل ارائه نيست، تأکيد مى‌کنند. خبرهاى تلويزيونى موجزتر از خبرهاى راديوئى و مکتوب است.


۵. رعايت اختصار

خبرهائى که حجم آنها زياد است و امکان اختصار آنها نيست، به لحاظ اهميت، آنها را به چند خبر کوتاه تقسيم مى‌کنند و هر پاراگراف خبر در يک بخش خبرى پخش مى‌شود.


۶. تنظيم و بازنويسى مجدد خبر در صورت نياز


۷. نظارت بر تدوين خبرها و گزارش‌هاى راديوئى و تلويزيونى


۸. ارتباط با تحريريهٔ توليد خبر براى رفع نقايص


۹. مستند کردن اخبار با صدا و تصوير


۱۰. مشخص کردن تلفظ کلمات دشوار براى گويندگان خبر


۱۱. رعايت منافع ملى براى انتخاب خبرهاى قابل پخش


۱۲. توجه به حساسيت‌هاى سياسي، اجتماعى و امنيتى کشور


براى نمونه وقتى کالائى در جامعه با کمبود مواجه است و کمبود تصنعى نيست پخش خبر درباره علل کمبود کالا ممکن است به گرانى و کمبود بيشتر آن دامن زند. يا مثلاً وقتى روابط دو کشور با يکديگر رو به بهبود است، آشکار کردن اختلاف‌ها به روابط دو کشور لطمه خواهد زد.