براى تحقق اهداف شش‌گانهٔ مهندسى خبر، يعنى جامع‌نگري، پربارسازي، نوآوري، کيفيت، سرعت و بهره‌ورى ”الگوى دو گام و هفت مرحله“ طراحى شده است.


در فرآيند توليد و پخش خبر دو گام اساسى ”توليد“ و ”پخش“ است.


توليد و پخش خبر در رسانه‌ها معمولاً در دو حالت با مديريت واحد يا مديريت مستقل، تحت نظارت مديريت عالى فعاليت مى‌کنند و اين الگو براى هر دو حالت قابل اجرا است.


در هر يک از اين ساختارها در مرحلهٔ اجراء ”الگوى دو گام و هفت مرحله“ تفاوت قابل ملاحظه‌اى مشاهده نمى‌شود. در حالتى که توليد و پخش با مديريت مستقل باشند، گام اول مربوط به توليد و گام دوم مربوط به پخش است که در واقع در دو بخش جداگانه بخش انجام مى‌شود که در سطح پائين تغييرات جزئى دارد. به هرحال انجام هفت مرحله براى دو نوع ساختار سازمانى تقريباً يکسان است. منابع انسانى که در فرآيند خبر کار مى‌کنند نيز به دو دسته تقسيم مى‌شوند:


۱. منابع انسانى توليد خبر


۲. منابع انسانى پخش خبر


منابع انسانى توليد خبر کار تهيه و گردآورى و تنظيم اخبار و ورود آن به سيستم را انجام مى‌دهد.


منابع انسانى پخش خبر محصولات توليد شده در بخش توليد را گزينش، پردازش و براى مخاطبان پخش مى‌کنند.


گام ”توليد خبر“ در چهار مرحله و گام ”پخش خبر“ در سه مرحله انجام مى‌شود و ساخت محصول خبر نيز سه مرحله دارد.


- مرحله اول: جمع‌آورى اطلاعات


- مرحله دوم: محصول حين ساخت


- مرحله سوم: محصول نهائى


مراحل اول و دوم مربوط به گام توليد خبر و مرحلهٔ سوم مربوط به گام پخش خبر است.


الگوى دوگام و هفت مرحله
الگوى دوگام و هفت مرحله