مهندسى خبر با طراحى و بهبود سيستم‌هاى دربرگيرندهٔ انسان، اطلاعات و تجهيزات در ارتباط است و تلاش مى‌کند با هم آميختن علوم و فنون خبرى و روش‌هاى علوم مهندسي، نتايج حاصل از اين سيستم‌ها را هوشمندانه بهينه کند.