در جدول رتبه ارزش‌هاى خبرى ترکيبى در الگوى چهار بعدى خبر، رتبه ارزش‌هاى خبرى ترکيبى الگوى چهار بُعدى خبر را که در آن اولويت‌هاى بيست و چهار ترکيب از ديدگاه سردبيران مشخص شده، نشان مى‌دهد. همان‌طور که اين جدول نشان مى‌دهد، رويدادهائى که حاوى ارزش‌هاى خبرى دربرگيري، شهرت، برخورد يا عجيب و استثناء باشد و به خواننده پاداش آنى دهد، در مرتبه اول و دوم قرار دارند. در بين رتبه‌هاى اول تا ۱۲، در ده مورد ارزش خبرى دربرگيرى همراه ساير ارزش‌هاى خبرى قرار دارد و پاداش آنى بيشتر از پاداش آتى در رتبه‌هاى اوليه جاى گرفته است. ارزش خبرى برخورد وقتى پاداش آنى يا آتى به همراه داشته باشد به ترتيب در مقام يازدهم و سيزدهم اولويت‌ها قرار مى‌گيرد درحالى‌که وقتى با ارزش‌هاى خبرى ديگر ترکيب شود، اهميت بيشترى پيدا مى‌کند. همچنين، ارزش خبرى شهرت وقتى حاوى پاداشت آتى يا آنى باشد به‌ترتيب در رتبه‌هاى پانزدهم و نوزدهم قرار مى‌گيرد. وقتى با ديگر عناصر، به‌خصوص با دربرگيرى همراه باشد، در مقام بسيار بالائى را به‌دست مى‌آورد.


لازم به توضيح است که در تحقيقاتى که از الگوى خبرى ‌”وارد“ استفاده کرده‌اند، بُعد ”مجاورت و همجواري“ رويداد با خواننده و عامل تازگى و به‌موقع بودن خبر، ثابت فرض شده است. بدين صورت که فرض بر اين است که واقعه در يک روز معين و در يک شهر فرضى که روزنامه در آن منتشر مى‌شود روى داده است. از آنجا که خبر گزارشى از تازه‌ها است، بديهى است وقايعى که مدت زمانى از آن گذشته باشد، ارزش خبرى خود را از دست مى‌دهند. همچنين، آن دست از وقايع خارجى که با رويدادهاى داخلى مشابهت دارند، داراى ارزش خبرى کمترى براى خواننده هستند.


در الگوى اوليه سه‌بُعدى دکتر وارد، بُعد اهميت شامل ”دربرگيري“ و ”فراوانى تعداد و مقدار“ بود. ولى از آنجا که ”فراوانى تعداد و مقدار“ وجه مشترکى با ”دربرگيري“ داشت و تغييرات ناچيز و غيرمعنى‌دارى از جنبه آمارى در رفتار ارتباطى گزينشگران نشان داد، در پژوهش‌هاى بعدى حذف شد.


به‌منظور مقايسه ترکيب ارزش‌هاى خبرى در تحقيقاتى که از الگوى سه‌بُعدى دکتر وارد استفاده کرده‌اند، مى‌توان بُعد ”پاداش“ (آنى و آتي) را ثابت فرض کرد و رتبه‌بندى دوازده‌گانه بين آنان را مقايسه نمود. در همه اين بررسى‌ها، بُعد ”فراوانى تعداد و مقدار“ حذف شده است. جدول رتبه‌بندى ارزش‌هاى خبرى تحقيقاتى که از الگوى والتر وارد استفاده کرده‌اند ، رتبه‌بندى دوازده‌گانه ارزش‌هاى خبرى را نشان مى‌دهد.

جدول رتبه ارزش‌هاى خبرى ترکيبى در الگوى چهاربُعدى خبر

رتبه ارزش‌هاى خبرى
۱ CPIRi برخورد + شهرت + دربرگيرى + پاداش آنى
۲ OPIRi عجيب + شهرت + دربرگيرى + پاداش آنى
۳ PIRd شهرت + دربرگيرى + پاداش آتى
۴ PIRi شهرت + دربرگيرى + پاداش آنى
۵ CPRd برخورد + شهرت + پاداش آتى
۶ OIR عجيب + دربرگيرى + پاداش آني
۷ CIPRd برخورد + دربرگيرى + شهرت + پاداش آتى
۸ CIRd برخورد + دربرگيرى + پاداش آتى
۹ CIRi برخورد + دربرگيرى + پاداش آنى
۱۰ IRi دربرگيرى + پاداش آنى
۱۱ CRi برخورد + پاداش آنى
۱۲ IRd دربرگيرى + پاداش آتى
۱۳ CRd برخورد + پاداش آتى
۱۴ ORi عجيب + پاداش آنى
۱۵ PRd شهرت + پاداش آتى
۱۶ OPRi عجيب + شهرت + پاداش آتى
۱۷ OPRi برخورد + شهرت + پاداش آنى
۱۸ OPRd عجيب + شهرت + پاداش آتى
۱۹ PRi شهرت + پاداش آنى
۲۰ OPIRd عجيب + شهرت + دربرگيرى + پاداش آتى
۲۱ OIRd عجيب + دربرگيرى + پاداش آتى
۲۲ ORd عجيب + پاداش آتى
۲۳ NRd پاداش آتى
۲۴ NRi پاداش آنى