عوامل درون‌سازمانى

عواملى که در درون يک سازمان خبرى وجود دارند شامل اعمال نظر مديريت مؤسسه به‌صورت آشکار يا نهان (سياست خبري، News policy)، جامعه‌پذيرى کارکنان مؤسسه خبرى با توجه به معيارها و ارزش‌هاى اجتماعي، سياسي، اقتصادى مذهبى و... اعمال نظر شخصى خبرنگار، بر اساس باورها، نگرش‌ها و اعتقادات او، مسائل فنى رسانه خبرى مانند ميزان جا و اندازه در روزنامه، وقت و زمان در راديو و تلويزيون و... .

عوامل برون‌سازمانى

اين عوامل اشاره به مواردى دارد که از خارج سازمان بر فرآيند خبر اثر مى‌گذارد، مانند: محدوديت‌هاى قانوني، اعمال نفوذ اشخاص حقيقى و حقوقى (دولتى يا خصوصي)، منابع خبرى (News source)، (روابط عمومى‌ها (Public relations)، خبرگزارى‌ها (News agency)، صاحبان آگهى به سرمايه، گروه‌هاى فشار، مخاطبان رسانه و... .


از جنبه اصولي، روزنامه‌نگار بايد يک رويداد خبرى را بى‌طرفانه گزارش کند، اصل عينيت را رعايت کند، همانند يک پستچى ناقل پيام خبرى باشد، کوشش کند واقعه را به همان صورتى‌که اتفاق افتاده است، گزارش کند و نه به صورتى که او يا سردبير و ديگر افراد مايل هستند رخ داده باشد. در هر حال عينيت يک مفهوم نسبى است که با توجه به اعمال نظرهاى گوناگون تحت تأثير قرار مى‌گيرد و بنابراين ”عينيت مطلق“ (Absolute objectivity)، وجود ندارد.


در الگوهاى ارتباطى (Communication model)، به اين اعمال نظرها که آگاهانه يا ناخودآگاه توسط روزنامه‌نگاران صورت مى‌گيرد، ”پارازيت“ (اختلال، Noise)، مى‌گويند. بنابراين اعمال نظر خبرنگار يا مدير روزنامه در کوچک يا بزرگ کردن واقعه‌اى که استحقاق و ارزش آن را ندارد يک‌نوع اختلال محسوب مى‌شود. با همه اين احوال، روزنامه‌نگار مى‌کوشد، يک واقعه را همان‌طور که اتفاق افتاده است و استحقاق و ارزش آن را دارد، گزارش کند و از تأثير عوامل گوناگون حتى‌الامکان بکاهد.