چنين به‌نظر مى‌رسد که در ماهيت (Nature)، هر رويداد، تعدادى از ”ارزش‌هاى خبري“ به نسبتى نهفته است. ارزشى که هر رويداد واقعى در ماهيت خود دارد، عينى (Objective)، ثابت و تغييرناپذير است، در حالى‌که آنچه به‌نام ”خبر“ (News)، در روزنامه چاپ مى‌شود و يا از طريق ساير رسانه‌ها انتشار مى‌يابد، حاصل تأثير عوامل گوناگونى است که واقعيت (Reality)، را به‌صورت حقيقت نسبى نشان مى‌دهد.


از لحظه‌اى که يک رويداد شکل مى‌گيرد تا لحظه‌اى که گزارش آن به‌صورت”خبر“ در روزنامه‌ منتشر مى‌شود، مراحل مختلفى را طى مى‌کند. افراد ضمن اظهار نظرهاى گوناگون در انتخاب و نحوه ارائه آن رويداد دخالت و تصميم‌گيرى مى‌کنند. درحالى‌که ارزش‌هاى خبرى از عوامل تعيين‌کننده اهميت يک رويداد به‌شمار مى‌آيند، عوامل ديگرى نقش خود را به‌صورت آشکار يا نهان ايفاء مى‌کنند. اين عوامل تحت تأثير نظام حاکم بر هر کشور بر فرآيند انتخاب، تهيه و ارائه خبر اثر مى‌گذارد.