نوشتهٔ خبرى بايد با صراحت و روشنى تنظيم شود. خبرنگارى که از يک رويداد خبر تهيه مى‌کند، اگر نتواند اطلاعات خود را به زبان ساده، رسا روشن و بدون ابهام بنويسد، نمى‌تواند در کار خود موفق باشد. اصطلاحات حقوقي، فني، پزشکى و... بايد طورى نوشته شود که فهم مطالب براى همگان آسان باشد.


عوامل متعددى منجر به ابهام خبرى (News ambiguity)، مى‌شود که تعدادى از آنها از اختيار خبرنگار خارج است. در تحريريه‌ها، سرعت گذشت زمان، هميشه روزنامه‌نگاران را تحت فشار قرار مى‌دهد. هنر خبرنگار در اين است که بتواند اطلاعات صحيح را در زمانى کم به‌دست آورد و آن را به بهترين صورت تنظيم کند. اگر براى نوشتن يک رويداد خبرى دو روز يا بيشتر وقت صرف شود، مسلم است اشکال‌هاى کمترى را در برخواهد داشت. مهم‌ترين دليلى که باعث ابهام خبرى مى‌شود، درست درک نکردن موضوع خبر توسط خبرنگار است. اين مشکل را مى‌توان با مطالعه بيشتر، پرسش دوباره از منبع خبر و سماجت در درک مطلب، رفع کرد. در واقع اگر خبرى به‌درستى از سوى خبرنگار درک شود، وى مى‌تواند آن‌ را به مخاطبان انتقال دهد.


خبر بايد جامع و کامل باشد و به پرسش‌هائى که براى مخاطبان خبر به‌وجود مى‌آيد، پاسخ گويد. بدين منظور بايد کوشش کرد به پرسش‌هاى مربوط به ”عناصر خبر“ (News elements)، به‌طور کامل پاسخ داده شود.


خبرنگار براى کامل کردن خبر علاوه بر يافتن ”عناصر خبر“ بايد به پرسش‌هاى جانبى نيز پاسخ دهد. بدين منظور خبرنگار خود را به‌جاى مخاطبان بايد بگذارد و پس از تنظيم خبر مجدداً آن را مورد ارزيابى قرار دهد و به پرسش‌هائى که براى خود او مطرح مى‌شود، پاسخ مناسب بيابد. استفاده از اطلاعات آرشيوى (Archive information)، و اشاره به سابقه خبر (News background)، در بسيارى مواقع به جامعيت خبر کمک شايان مى‌کند.