خبرى که از طرق وسايل ارتباط جمعى به اطلاع مردم مى‌رسد، بايد درست (Accurate)، روشن (Clear)، و جامع (Complete)، باشد. اين مفاهيم بايد از مرحله گردآورى اطلاعات حول يک رويداد تا مرحله ارائه آن در نظر گرفته شود.