اگر در يک جمله بخواهيم ويرايش (اديت) عکس را تعريف يا بازگو کنيم، بايد بگوئيم هدف از ويرايش، حذف قسمت‌هاى زايد عکس به‌منظور بزرگ‌نمائى سوژه اصلى است.


بسيارى از عکس‌هائى که برروى ميز ويراستار براى انتخاب قرار مى‌گيرند، ممکن است از نظر فنى و خبرى مناسب باشند، اما در همين عکس‌ها و گوشه و کنار آن، گاه، سوژه يا سوژه‌هائى اضافى که موضوع اصلى را تحت‌الشعاع قرار مى‌دهد نيز به چشم مى‌خورد.


اما اين يک طرف قضيه است. کادربندى عکس‌ها نيز در حيطه کار ويرايش قرار مى‌گيرد تا با کادربندى مناسب، پيام خبرى اساسى عکس به‌روشنى بيان شود. نوع کادربندى هم بستگى به سوژه و هدف ويراستار از جمله به نمايش درآوردن يک عينيت است. ممکن است بخواهيم به عکس بعد بدهيم يا عکس را بسته به سوژه آن، عريض نشان دهيم يا به عکس مورد بحث عمق داده باشيم.


شايد يک ويراستار به فنون عکاسى مانند يک عکاس خبرى آشنائى تخصصى نداشته باشد، اما قدر مسلم بايد ديد و بينش لازم را پيدا کرده باشد تا بتواند عکس را به بهترين وجه ويرايش و آن را ارائه کند. ويراستار عکس بايد در نظر داشته باشد کدام عکس در اندازه بزرگ و کدام را در اندازه کوچک به چاپ برساند تا سوژه اصلى به بهترين شکل نمايان شود.