مونتاژ عکس

ترکيب دو يا چند عکس را که يک عکس با سوژه واحدى بسازند، مونتاژ مى‌گويند. مونتاژ عکس کارى هنرى و آتليه‌اى است که کمتر به‌کار مطبوعات خبرى مى‌آيد، مگر آنکه قصد پنهان کردن خط يا خطوط مونتاژ در ميان نباشد. اما وقتى قصد در پنهان داشتن خطوط مونتاژ است اگر منجر به خبرساختگى و جعلى نشود در قسمت‌هاى غيرخبرى و غيرحساس مجاز است.

کولاژ

ترکيب عکس با عوامل ديگر نظير طرح يا کاريکاتور را کولاژ مى‌گويند. کولاژ نيز مانند مونتاژ يک کار هنرى و طراحى است که کمتر در قسمت‌هاى خبرى روزنامه مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اما مجله استثناء است و کولاژ بيشتر در مجله‌ها و روى جلد مجله‌ها مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرد، جائى که عکس يا طرح به تنهائى نمى‌تواند بازگوکننده هدف و پيام مورد نظر مجله باشد.