از زمانى که براى نخستين بار عکس به مطبوعات راه يافت تا به امروز عکس به‌صورت جزئى لايفنک و ضرورى براى مطبوعات درآمده است، نمى‌توان تصور کرد روزنامه‌اى که در ميان مردم طرفداران و خوانندگانى يافته است، به برخى مطالب آن جنبه تصويرى ندهد. عکس اينک به‌صورت قسمت مکمل و متمم روزنامه‌نگارى درآمده است و اين کار يعنى بهره‌گيرى از عکس براى عينيت بخشيدن به خبر، چنان عادى شده که شايد بسيارى از روزنامه‌خوانان باور نکنند که روزنامه بدون عکس هم ممکن است چاپ شود، گو اينکه تعدادى از نشريات معتبر جهان ازطرح به‌جاى عکس استفاده مى‌کنند و گاه طرح هم در برخى از آنها جاى ندارد، اما واقعيت اين است که عکس نيروى جاذبه روزنامه است.


روزنامه‌خوانان چنان به اين جاذبه خو گرفته‌اند که اگر روزنامه‌اى را که روزانه خريدارى مى‌کنند، عکس واقعه مهمى را که چند ساعت پيش در آن سوى گيتى اتفاق افتاده است، به آنان ارائه ندهد، آزرده و حتى متعجب خواهند شد. امروز روزنامه‌خوانان مى‌توانند مطمئن باشند که روزنامه‌ها براساس اصل رقابت در تلاش هستند که به بهترين صورت از وسايل پيشرفته استفاده کنند، عکسى که در آن سوى دنيا از رويدادى برداشته شده در مدت چند دقيقه به اين سوى جهان مخابره مى‌شود و با اين آگاهي، خواننده روزنامه انتظار دارد روزنامه مورد علاقه‌ آن بدون جنبه تصويرى به‌ويژه عکس نباشد.