سردبير همچنان که اندازه حروف متن و تيترها را تعيين مى‌کنند بايد براى تهيه چاپ عکس (در گذشته گراور تهيه مى‌شد) نيز اندازه تعيين کنند. طريق اندازه‌گيرى عکس يک تناسب ساده رياضى است. يعنى اگر ابعاد عکس ۱۰ × ۱۵ باشد و بخواهيم چاپ عکس را فرضاً با عرض ستون (اندازه ستون‌ها ثابت و معمولاً ۵/۳ يا ۴ سانتى‌متر است) در صفحه قرار دهيم يک تناسب مى‌بنديم. اندازه سه ستون روزنامه با احتساب فاصله ۵/۰ سانتى‌مترى بين ستون‌ها ۱۳ سانتى‌متر است.


طول عرض
۱۰ ۱۵
طول عکس (سانتى‌متر) ۶/۸ = ۱۵ / (۱۰ × ۱۳) = X ۱۳


اما در روزنامه و با توجه به سرعت کار و شتاب ناگزير، براى تناسب بستن وقت نيست، اصافه بر اينکه ممکن است طول و عرض عکس عدد صحيح نباشد و اعشارى باشد و در نتيجه اين عمل رياضى به‌صورتى ساده‌تر و سريع‌تر صورت مى‌گيرد.


براى اين کار ابتدا با خطى دو گوشه مقابل پشت عکس را به هم وصل مى‌کنيم. سپس عرض موردنظر را به‌وسيله سطرشمار (خط‌کش مورد استفاده در روزنامه) علامت‌گذارى مى‌کنيم، از نقطه علامت‌گذارى شده خطى عمود بر خط مايل (که دو گوشه عکس را هم وصل کرده است) مى‌کشيم. اندازه خط عمود اندازه طول عکس موردنظر خواهد بود.


براى اندازه‌گيرى نمودارها، نقشه، کاريکاتور و طرح نيز به همين طريق اندازه‌گيرى مى‌کنيم. حتى تصاويرى که کادر مربع يا مستطيل هم ندارد با خطى فرضى براى آنها نيز کادر در نظر مى‌گيريم تا اندازه‌گيرى با سهولت و دقت بيشترى صورت گيرد. براى کوچک يا بزرگ کردن تصاوير نسبت به اندازه حقيقى آنها نيز به همين طريق عمل مى‌شود.