وقتى گروه پديد‌آورندگان تکليف محتوائى نشريه را از نظر روش و منش روشن کردند، وظيفه ويراستار، حفظ نشريه در همان خط ترسيم شده است.


مهم‌ترين روش‌ها براى تداوم اجراء سياست‌هاى توافق شده، عبارتند از:


- جلسه‌هاى تصميم‌گيرى و سياستگذاري-صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير و مشاوران نشريه، بايد جلسه‌هاى منظمى را برگزار کنند. اين جلسه‌ها از نظر تصحيح روش‌ها و تجديد بحث در زمينه روش و منش نشريه لازم است.


- نشست دبيران - سردبير با دبيران در نشست‌هاى هفتگى و روزانه (در مورد روزنامه) شرکت مى‌کنند تا نقطه‌نظرهاى جلسه‌هاى تصميم‌گيرى و سياستگذارى را به دبيران انتقال دهد. اين نشست‌ها ار نظر بازشناسى خطوط کلى مطالب نشريه مفيد است.


- نشست تحريريه - نشست تحريريه‌ها که از دو جلسه‌هاى پيش گفته شده بايد منظم‌تر برگزار شود، در تصحيح خط‌ها و تجديدنظر در مطالب اهميت دارند.


- مراجعه به مخاطبان- مخاطبان، به‌ويژه مخاطبان صاحب‌نظر و ويژه در سياستگذارى نشريه تأثير به‌سزائى دارد.


بايد در نظر داشت که سياستگذارى در هر نشريه، ناچار بايد با واقعيت‌ها و زمينه‌هاى عينى افکار عمومى سازگار باشد. گزينش روش‌ها و اتخاذ سياست‌هاى به دور از منطق و بى‌توجه به واقعيت‌ها موجب فرسودگى نيروها، به هدر رفتن سرمايه و کاستن از دامنهٔ توجه مخاطبان خواهد بود.