اکنون که با انواع ماکت‌بندى مطلب بدون عکس و همراه با عکس آشنا شديم، با استفاده از اين اصول مى‌توان صفحات روزنامه را طراحى کرد و به‌ويژه در صفحه اول روزنامه اين اصول را به‌کار گرفت. بايد توجه داشت که هدايت خواننده در انتخاب و خواندن مطالب بر عهده طراح صحنه است که اين امر با استفاده صحيح از اصول طراحى امکان‌پذير است. حرکت چشم خوانندگان بر روى صفحه (فارسي) از راست به چپ است و دقيقاً خواننده يک دور کامل صفحه روزنامه را از نظر مى‌گذراند. در يک‌جا توقف مى‌کند و در جاى ديگر به سرعت مى‌گذرد. عواملى که مى‌تواند خبر را برجسته کند بايد در طراحى صفحه مورد استفاده قرار بگيرد. عواملى که مى‌تواند مطلب را برجسته کنند، عبارتند از:


۱. رنگ - رنگ در روزنامه اکنون يک عامل مهم در جذب خواننده به‌شمار مى‌رود و با توجه به پيشرفت‌هاى تکنولوژيکى اين عامل خود سبب برجستگى مطالب، عکس‌ها و تيتر مى‌شود. همچنين نگاتيو و ترام‌هاى رنگى چه در تيترها و چه در مطالب، برجسته‌ساز است.


۲. عکس - قدرت تصويرى عکس توجه هر خواننده‌اى را به‌خود جلب مى‌کند و به همين دليل است که با چاپ عکس در صفحه روزنامه، نخستين نگاه به سمت آن کشيده مى‌شود.


۳. اندازه تيتر - هرچند تيتر بزرگتر باشد (حداکثر ۸۴ پوينت) توجه بيشترى را جذب مى‌کند و سردبيران نيز مى‌دانند که بايد براى خبرهاى مهم يا به اصطلاح داغ از کلام اندازه براى تيتر سود جويند تا خواننده را به خبر جذب کنند.


۴. نگاتيو - چه سياه و چه رنگى يکى ديگر از عوامل برجسته کردن خبر است. وقتى تيتر نگاتيو مى‌شود به‌صورت يک نقطه برجسته درمى‌آيد و چشم را به‌سوى خود مى‌کشاند.


۵. ترام - دادن ترام به تيترها يا متن، تغيير محسوسى در زمينه صفحه به‌وجود مى‌آورد که همين امر موجب برجستگى تيتز يا مطلب مى‌شود.


۶. کادر - قرار دادن کادر دور مطلب با توجه به اينکه اکنون ديگر خطوط بين ستون‌ها و خبرها وجود ندارد و حذف شده است، خود يک عامل برجسته‌سازى خبر تلقى مى‌‌شود.


بايد توجه داشت که عامل رنگ در هر پنج عامل ديگر وقتى به‌کار رود اثر بيشترى بر خواننده باقى مى‌گذارد، اما اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که کثرت استفاده از اين عوامل در يک صفحه سبب آشفتگى و شلوغى صفحه نشود.