مطلب با يک عکس بزرگ

اندازه يک عکس خبرى خوب در روزنامه بايد چقدر باشد؟ اگر يک عکس پرجاذبه در اختيار داشته باشيم بايد ذکر کنيم که چند ستون را به آن اختصاص دهيم تا تمام قدرت صورى آن را به خواننده منتقل کنيم، ۳ ستون و يا ۴ ستون يا بيشتر؟ در هر حال اندازه عکس را بيشتر قدرت سوژه عکس تعيين مى‌کند و اينکه طورى طراحى شود که نخستين نگاه را به‌سوى خود جذب کند.


دو نمونه از ماکت عکس افقى بزرگ با استفاده از طراحى عمودى
دو نمونه از ماکت عکس افقى بزرگ با استفاده از طراحى عمودى

دو نمونه از ماکت عکس افقى با استفاده از طراحى افقي
دو نمونه از ماکت عکس افقى با استفاده از طراحى افقي

مطلب همراه با عکس فردى (پُرتره)

مى‌توان مطلب را بدون عکس چاپ کرد، اما مطلب بدون عکس از نظر طراح و خواننده کسل‌کننده خواهد بود.


بيشتر مطالب روزنامه درباره مردم است، بازنده‌ها، برنده‌ها، توقيف‌شده‌ها، انتخاب‌شده‌ها و... مردم مى‌خواهند بدانند اين افراد چه قيافه‌هائى دارند.


اندازه عکس‌هاى فردى معمولاً ۵ يا ۶ سانتى‌متر از طول يک ستون را به‌خود اختصاص مى‌دهد. هنگام بريدن زوايد عکس فردى نيز بايد توجه داشت که گوش، پيشانى يا چانه بريده نشود. جائى نيز براى شرح آن درنظر گرفت که در سطر اول نام شخص و در سطر دوم عنوان و موقعيت و... ذکر شود.

عکس در طراحى عمودى

عکس فردى در طراحى عمودى در بالاى مطلب قرار مى‌گيرد و به‌ترتيب عکس، شرح عکس، تيتر و متن مى‌آيد. هر ترتيب ديگرى خوشايند به‌نظر نمى‌رسد و اسباب دردسر مخاطب را فراهم مى‌آورد.


عکس در طراحى افقى

چون عکس‌هاى فردى معمولاً يک ستونى است، استفاده از آنها در هر مطلب افقى آسان است و مى‌توان آنها را در کنار تيتر و مطلب قرار داد. فرض کنيد طول عکسى ۵ سانتى‌متر و شرح عکس يک سانتى‌متر است که در مجموع ۶ سانتى‌متر مى‌شود. براى مطالب کوتاهى مثل اين، تيترها معمولاً کوچک است و به‌ندرت از يک تا ۲ سانتى‌متر تجاوز مى‌کند، لذا طول هر ستون مطلب مربوط به اين عکس بايد نزديک به حدود ۴ سانتى‌متر باشد.


براى اينکه کل مطلب يک مستطيل باشد، تيتر بالاى عکس و انتهاى هر ستون با شرح عکس در يک رديف قرار مى‌گيرد.


اين نمونه يک ماکت براى يک مطلب ۸ سانتى‌مترى است
اين نمونه يک ماکت براى يک مطلب ۸ سانتى‌مترى است

اين چهار نمونه نيز، ماکت‌هاى مناسبى هستند که با توجه به اندازه مطب و تعداد عکس‌ها طراحى شده است.
اين چهار نمونه نيز، ماکت‌هاى مناسبى هستند که با توجه به اندازه مطب و تعداد عکس‌ها طراحى شده است.

مطالب با دو عکس

وقتى دو عکس از موضوعى در اختيار باشد بايد يکى از آنها را که نشان‌دهنده کليت سوژه و ديگر جزئيات سوژه است در کنار هم قرار گيرد که اولى بزرگتر و دومى کوچکتر خواهد بود. حال اين بستگى به عکس‌ها دارد که کداميک به‌صورت افقى و کداميک به‌صورت عمودى کار شود. البته هر دو عکس را نيز مى‌توان به‌صورت افقى يا هر دو را به‌صورت عمودى قرار داد.


به نمونه‌هاى زير توجه کنيد: