جائى که تصور جاى واژه‌ها مى‌نشيند گزارش مصور شکل مى‌گيرد. به‌عبارتى ديگر گزارش مصور، گزارشى است که عکس در آن رکن اصلى را دارد و با شرح عکس‌نويسى و صفحه‌آرائى تکميل مى‌شود.


پيوستگى و انسجام تصاوير و ايجاد رابطه بين عکس‌ها، به‌طورى که در هنگام قرار گرفتن در کنار هم يک رويداد را به تصوير بکشد مهم‌ترين ويژگى گزارش مصور است. به‌طورکلى دو ارتباط را بايد در نظر گرفت. نخست ارتباط تصويرى که حول يک ديدار دور مى‌زند و خواننده يا بيننده را به بطن رويداد مى‌کشاند. دوم ارتباط درونى که نياز يک گزارش تصويرى است. هر عکس يک معنا را القا مى‌کند و هنگامى که عسک‌ها کنار هم قرار مى‌گيرند کمال معنى را مى‌رساند و گاه ارتباط بين تصاوير در تناقصى که بين آنها يافت مى‌شود، معنى مى‌يابند. تهيه‌کننده گزارش مصور در عين حالى که يک فتوژورناليست متبحر است يک خبرنگار باهوش و مترصد فرصت نيز بايد باشد. شم خبرى و ژورناليستى تهيه‌کننده گزارش، به او امکان مى‌دهد تا ارتباط مخاطب با گزارش مصور را برقرار کند.


نکته ديگر، تمرکز روى موضوع عکسبردارى است. برنامه‌ريزى و تهيه فهرست قبل از تهيه گزارش به گزارشگر امکان مى‌دهد تا با اطلاع و ديد گسترده به تهيه گزارش مصور اقدام کند. گزارش‌هاى مصور هم مانند انواع ديگر گزارش‌ها بر محور موضوع (سوژه) شکل مى‌گيرد. سوژه‌يابى و تحقيق در مورد موضوع گزارش و اطلاعات قبلى سبب مى‌شود تا گزارش انسجام لازم را پيدا کند.


هنر عکاس در عکسبردارى با توجه به زاويه ديد و ارائه انديشه توسط عکاسى مثل هر گزارش ديگر به گزارش حس مى‌دهد و در گزارش مصور، تصاوير را زنده، متحرک و جاندار نمايان مى‌کند. در گزارش مصور، شرح عکس به يارى گزارش مى‌آيد و سبب تأمل مخاطب مى‌شود و در عين حال اثر صورى عکس‌ها را نيز افزايش مى‌دهد. شرح عکس بايد خواننده را به مطالعه عکس بکشاند به بزرگنمائى سوژه اصلى را بينجامد و سوژه‌هاى پنهان را آشکار کند.


صفحه‌آرائى گزارش مصور نيز در جلوه‌دهى گزارش مؤثر است. اينکه کدام عکس در قطع کوچک به چاپ برسد، صفحه چگونه کادربندى شود يا عکس‌ها به‌صورت افقى يا عمودى قرار گيرد، همه به ذوق و هنر صفحه‌آرا بستگى دارد تا به جذابيت گزارش بيفزايد. نقطه‌نظرهاى تهيه‌کننده گزارش مصور در صفحه‌آرائى نقش دارد و مى‌تواند با ارائه نظر خود در واقع زمينه‌ساز ساختار گزارش تصويرى باشد، جملگى در ارائه توأم با جذابيت گزارش مؤثر است. گاه عکس نهائى در ابتدا قرار مى‌گيرد و پيام اصلى را ارائه مى‌دهد و سپس عکس‌هاى ديگر به بيان مفهوم کمک مى‌کند. در هر حال گزارش مصور هم بايد شروع مناسب، متن استوار و پايان مناسبى داشته باشد.