نگارش خبر توانائى‌ها و مهارت‌هاى ويژه‌اى دارد که توجه به آنها ضرورى است:

تسلط بر موضوع خبر

خبرنگار بايد در زواياى گوناگون موضوع خبر مطالعه و آگاهى کافى داشته باشد تا بتواند خبر مستحکم و استخوان‌دارى را تهيه و تنظيم کند، بى‌شک بدون آگاهى از کمّ و کيف يک رويداد، نمى‌توان دربارهٔ آن خبر مناسبى تهيه کرد و خبرنگاران بايد هميشه قبل از تهيهٔ رويداد، در صورت امکان، اندوخته‌هاى خد را دربارهٔ موضوع آن افزايش دهند.

آشنائى با فنون خبرى

خبرنگارى از جمله حرفه‌هائى است که به آگاهى‌ها، مطالعات و توانائى‌هاى خبرى خاصى نياز دارد و به يقين بدون علم و به آنها، امکان تهيه خبر ميسر نخواهد بود و خبرنگاران بايد تلاش کنند که از آخرين دستاوردهاى علمى در زمينهٔ ارتباطات جمعى و شيوه‌هاى خبر آگاهى پيدا کنند.

تندنويسى

بسيار اتفاق مى‌افتد که ضبط مصاحبه‌ها يا مطالبى که جنبهٔ خبرى دارند امکان‌پذير نيست که بتوان دوباره آن را از نوار پياده و تنظيم کرد. از اين‌رو فقط مى‌توان با سرعت در نوشتن اين‌گونه خبرها را به هنگام وقوع آنها تهيه کرد. از طرف ديگر حتى اگر امکان ضبط اين‌گونه سخنرانى‌ها، مصاحبه‌ها يا مطالب خبرى نيز وجود داشته باشد، به لحاظ سرعت در خبررساني، که رسانه‌ها سعى دارند در اين ميدان از يکديگر سبقت گيرند، ضرورت دارد خبرنگاران با تندنويسى مطالب به اين هدف تحقق بخشند.

درست‌نويسى

زبان وسيلهٔ ارتباط انسان‌ها با يکديگر است و هر زبان قواعد و دستور خاص خود را دارد، از اين‌رو هنگام نوشتن خبر ضرورى است که مطالب خبر به‌درستى انتخاب و براساس دستور زبان نگارش شوند.

روان‌نويسى

”خبرنگار بايد تا آنجا که امکان دارد متن خبر را با جملات کوتاه نگارش کند. در آغاز اخبار به اصل موضوع بپردازد و از مقدمه‌چينى خوددارى کند. به کاربردن کلمات و صفات مترادف در بسيارى از موارد بر ابهام جمله افزايد. از تکرار کلمات نيز بايد پرهيز شود“.

ساده‌نويسى

دو رسانهٔ راديو و تلويزيون معمولاً بُرد وسيع دارند و مخاطبان آنها تمام آحاد جامعه هستند که ممکن است درصد قابل توجهى از آنان افراد بى‌سواد و کم‌سواد باشند، از اين‌رو بايد تلاش شود که خبرها ساده نگارش شوند تا تودهٔ مردم و خواص، هر يک متناسب با ادراک خود، بتوانند از آنها بهره‌مند شوند.

خلاصه‌نويسى

خبرنگار بايد تلاش کند تا براساس موضوع، موقعيت، زمان و مکان، حساسيت‌هاى داخل و خارج، نياز مخاطبان، اهداف رسانه و مجموعه‌اى از ديگر ارزش‌ها و اولويت‌ها دست به انتخاب مطلب بزند و از اين‌رو خلاصه‌نويسى اهميت زيادى دارد. مثلاً در سخنرانى يک‌ساعته، اگر خبرنگار بخواهد همهٔ آنچه را که بيان شده است براى مخاطب بنويسد، خبر او به ده‌ها صفحه خواهد رسيد، در حالى‌که خبر يک سخنرانى يک‌ساعته حدود يک دقيقه يا ۱۱۰ کلمه است. از سوى ديگر هرچقدر حجم مطالب نوشته شده بيشتر باشد، تنظيم مطالب دقت بيشترى مى‌طلبد و ارائهٔ خبر با تأخير مواجه مى‌شود که به‌سرعت خبررسانى لطمه مى‌زند.

به‌گزينى کلمات و عبارات

هر زبان گنجايش، ظرفيت و بلاغت خاص خود را دارد. از اين‌رو کلمات نيز بار عاطفى خاصى دارند. با علم به اينکه کنار هم قرار گرفتن کلمات و بار آنها معنى خاصى به جمله مى‌بخشد، بايد به‌بار عاطفى کلمات و ايجاد معانى مناسب در جمله توجه کافى کرد.


در هر خبر مکتوب چند لغت و مفهوم کليدى وجود دارد که به آن معنا و مفهوم مى‌بخشد؛ از اين‌رو انتخاب واژه‌ها و نحوهٔ بيان مطالب به مهارت برجسته نياز دارد.


”بعضى از کلمات ابزار قدرتمندى براى بيان حالت يک حادثه، بى‌اعتبار کردن، شرافت بخشيدن به مردم يا سازمان‌ها و ملل به شمار مى‌روند. اين کلمات ممکن است عمداً، ناآگاهانه يا حتى به‌طور تصادفى انتخاب شوند، اما به هر حال کلمات داراى جهت‌گيرى هستند و مى‌توانند در نگرش گيرندهٔ خبر، صرف‌نظر از آگاهى يا ناآگاهى او نسبت به آن، مؤثر واقع شوند“.

گزينش مناسب اطلاعات

خبرنگاران براى تهيه به هنگام خبر از سخنرانى‌ها، مصاحبه‌ها و رويدادها با مجموعهٔ فراوانى از اطلاعات مواجه هستند، چگونگى گزينش مطالب مهم و تازه به ميزان ادراک آنان بستگى دارد و چنانچه خبرنگار در زمينهٔ موضوع آگاهى نداشته باشد، کار گزينش مطالب با مشکل مواجه مى‌شود. براى اينکه در خبر تهيه شده اطلاعات گم شده٭ نباشد، ضرورت دارد خبرنگار دربارهٔ موضوع خبر، وقوف و آگاهى کامل داشته باشد تا امر انتخاب مطالب آسان شود.


٭ اطلاعات گم شده در خبر، به اطلاعاتى گفته مى‌شود که وجود آن در خبر ضروري، ولى از ديد خبرنگار پنهان مى‌ماند. (نگارنده)