براى نگارش برخى از مطالب خبرى مى‌توان از سبک تاريخى همراه با ليد که ترکيبى از سبک هرم وارونه و سبک تاريخى است، استفاده کرد. در تهيه خبر به‌صورت سبک تاريخى همراه با ليد، ابتدا چکيده مهم‌ترين مطلب به‌صورت ”ليد“ در پاراگراف اول خبر قرار مى‌گيرد، سپس ماجرا يا رويداد به آن صورتى‌که اتفاق افتاده است به‌ترتيب زمان وقوع رويداد، همانند سبک تاريخي، شرح داده مى‌شود. مخاطبانى که به اخبار و گزارش‌هاى دادگاه‌ها، ماجراهاى پشت پرده شخصيت‌هاى سياسي، هنرى يا ورزشکاران علاقه‌مند هستند، با دنبال کردن اين وقايع و دانستن شرح کامل آنها، خرسند و ارضاء مى‌شوند و به اين‌گونه اخبار تفصيلى بمانند مطالعه يک داستان کوتاه، نگاه مى‌کنند و سرگرم مى‌شوند. بدين لحاظ سبک تاريخى همراه با ليد مى‌تواند در تنظيم اخبار حوادث يا رويدادهاى مشابه مورد استفاده قرار گيرد.


سبک تاريخى همراه با ليد
سبک تاريخى همراه با ليد

نمونه (سبک تاريخى با ليد):


ليد:

قاتل فرش فروش ۲۵ ساله ايرانى در کانزاس سيتى (آمريکا) به حبس ابد محکوم شد.


شرح ماجرا:

”فليپ مک“ در بهمن ماه ۱۳۶۷ به همراه دو جوان ديگر آمريکائى در يکى از بزرگراه‌هاى کانزاس‌سيتى راه را بر اتومبيل حامل مساعد رضى‌زاده، فرش فروش ايرانى و مادر او بستند و وى را با شليک گلوله به قتل رساندند و مادر او را نيز مجروح کردند. قاتلان و ضاربان سپس کيف پول رضى‌زاده را به سرقت بردند و از محل گريختند.


بعدها با نشانه‌هائى که مادر رضى‌زاده در اختيار پليس قرار داد، پليس اين شهر موفق شد، فيليپ‌مک را بازداشت کند. وى ابتدا منکر قتل رضى‌زاده شد، اما بعد اعتراف کرد که براى سرقت پول وي، راه را بر اتومبيل او بسته و فرش فروشى ايرانى را به قتل رسانده است.


مطبوعات محل کانزاس‌سيتى نوشتند هيئت منصفه دادگاه در بهمن ماه سال گذشته فيليپ‌مک ۲۸ ساله را به‌خاطر قتل عمد مجرم شناخته بودند و دادگاه منطقه ”جانسون“ از توابع کانزاس‌سيتى از ايالت کانزاس هفته گذشته وى را به حبس ابد محکوم کرد.